Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji w dniu 26.08.2010r.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności     
Wójta Gminy
 w  okresie od 30 czerwca 2010 roku do 26 sierpnia 2010 roku


I.     Zarządzenia   Wójta  Gminy.
1. Zarządzenie  Nr 28/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ostatecznych  kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.
2. Zarządzenie  Nr 29/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia  19 lipca
2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Laskach.
3. Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia  19 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego o specjalności zawodowej -bibliotekarz.
4. Zarządzenie Nr 31/2010  Wójta Gminy Trzcinica z dnia  19 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  im.Jana Pawła II w Laskach, ul.Lipowa 34.
5. Zarzadzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2010.
6. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.
7. Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2010.
8. Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia  2 sierpnia 2010 roku w sprawie  ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.
9. Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia  23 sierpnia 2010 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Laskach.
 
II .   Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.
        
1.19.07.10r -  udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcinica-informacja na temat  wydanych  zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rozdysponowanie środków na profilaktykę alkoholową.
2. 4.08.10r – udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa,Handlu,Przemysłu, Usług Rady Gminy Trzcinica – analiza podtopień i innych strat w rolnictwie, przygotowanie do dożynek, sprawy bieżące.
3. 24.08.10r – udział w posiedzeniu Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Trzcinica- omówienie realizacji budżetu Gminy Trzcinica za I półrocze 2010 roku, analiza zaległości w podatkach i opłatach, omówienie zasad  konstruowania Wieloletniej Prognozy
Finansowej, zmiany w budżecie i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
 
III.  Udział  w pracach  organów  Gminy Trzcinica i  Samorządu lokalnego.
         
1. 23.07.10r – udział w Święcie Policji w siedzibie Powiatowej Policji w Kępnie.
2. 22.08.10r – Dożynki Gminne w Kuźnicy Trzcińskiej
3. 25.08.10r – podsumowanie Powiatowego Programu „Zielone Wakacje 2010” w KOSiR w Kępnie.

                   
IV .   Sprawy  bieżące

1. 1.07.10r – podpisanie aneksu do umowy PROW  Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
2. 2.07.10r – spotkanie przedstawicieli samorządów w sprawie ZZO w Olszowej – Kępno.
3. 2.07.10r – XXI Plener  Malarski – Baranów
4. 3.07.10r -  Turniej Sołectw LGD Piotrówka
5. 4.07.10r – kontrola lokali wyborczych oraz pracy komisji wyborczych a także dyżur w UG w Trzcinicy
6. 5.07.10r – podpisanie  umowy – Dom Ludowy Laski
7. 5.07.10r – podpisanie umowy -dowóz  uczniów do placówek oświatowych
8. 6.07.10r – podpisanie umowy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.
9.  6.07.10r – wizyta w ANR Oddział w Poznaniu
10.  7.07.10r – przyjazd delegacji węgierskiej Gminy Atany
11.  8.07.10r -  wyjazd  młodzieży z Gminy Trzcinica do Gminy Atany
12.  8.07.10r -  wizyta w  Radiu SUD wraz z młodzieżą węgierską
13.  20.07.10r – ustalenia dotyczące remontu dróg na terenie Gminy Trzcinica.
14.  27.07.10r – udział w komisji kwalifikacyjnej w sprawie awansu na nauczyciela dyplomowanego.
15.  27.07.10r. - kontrola  zajęć „Zielone Wakacje” Laski
16.  27.07.10r – ustalenia dotyczące programu profilaktycznego w ramach Programu Centrum BRD
17.  2.08.10r – rozpoczęcie „Zielonych wakacji” ZS Trzcinica.
18.  3.08.10r -  odbiór dróg w ramach zadania inwestycyjnego
19.  3.08.10r -  odbiór dróg w ramach zadania remontowego
20.  3.08.10r -  egzamin na stopień nauczyciela mianowanego Pani Ewy Gaze
21.  19.08.10r – spotkanie z przedstawicielami -uczestnikami WTZ w Słupi oraz Panem Januszem Smiataczem w ZS w Trzcinicy.
22.  20.08.10r -  odbiór inwestycji Laski
23.  24.08.10r – spotkanie integracyjne w Wodzicznej- Towarzystwo Społeczne „TILIA”.

 

 

XLVII Sesja 
Rady Gminy Trzcinica
zwołana na dzień 26 sierpnia 2010 roku.

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Trzcinica

z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XLVI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 czerwca 2010  roku .


 
Podczas obrad  XLVI   sesji Rady Gminy   przyjęto 4 uchwały:

-   w sprawie  procedury uchwalania budżetu Gminy Trzcinica oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Trzcinica ( uchwała została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Poznaniu).
- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcinica za  pierwsze półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcinica , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
 -  w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Trzcinica za 2009 rok.
 -  w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2010. 

Uchwały w terminie  zostały wysłane  do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu. 
 
                                                                                                                  Inspektor
                                                                                                      . (-) Gawlik Donata

 

 


Sprawozdanie  
      z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw gospodarczych    
     od 30 czerwca 2010 roku roku do 26 sierpnia 2010 roku.

 
 Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące  osoby:


      1. Andrzej  Jokiel  - Wodziczna   20 – Firma Remontowo-Budowlana
      2. Jacek Jokiel  -  Granice       18 -  Firma Ogólnobudowlana
      3. Dominik  Nolbert - Aniołka I  12 -  ciesielstwo - dekarstwo
      4. Tomasz  Przybylski - Laski ul.Czereśniowa 14 – firma ELEKTRO-TOM
      5. Ewelina Wielgosz - Wodziczna 104 – PPHU NADIOLKA
      6. Andrzej Żłobiński - Trzcinica ul.Zielona 16 -  SPEED-produkcja,handel.
      7. Lidia  Żurawa       - Trzcinica ul.Pocztowa 23 -sklep odzieżowy
      8. Mirosław  Gudra  -  Siemionka 1 – pracownia projektowa ARCHITUZ
      9. Robert  Stryjakiewicz - Laski ul.Kępińska 24 – Firma Handlowo-Usługowa REN-POL
      10. Szymon  Fiołka – Trzcinica ul.Zielona 32 -  SOLARIUM


 Dokonano  trzech  zmian  w  działalności  gospodarczej  już  istniejącej.
 
 Wydano  trzy  zaświadczenia o zawieszeniu  działalności  gospodarczej.
 Wydano trzy zaświadczenia o  wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
 Wydano jedną  decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

 

                                                                                                   Inspektor
                                                                                             (-) Zofia Kwaśniak

 


SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ
od  01.07.2010r. do 26.08.2010r. 


1. Usunięto awarię na linii wodociągowej w m. Trzcinica, ul. Zamkowa oraz w Laskach na ul. Lipowej.
2.Trwają prace przy budowie przedszkola w Trzcinicy, obecnie murowane są  ściany piętra.
3. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na dowóz uczniów do szkół; wygrała firma Usługi Transportowe Przewóz Osób Tomasz Sarnowski, Baranów. Stawka za 1 km: 8,24 zł brutto; całkowity koszt: 209 105,82 zł
4. Dokonano odbioru inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV  z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski w m. Laski - II etap”.
5. Wykonano konserwację dróg gminnych w miejscowościach: Piotrówka, Teklin, Ignacówka Pierwsza, Trzcinica, ul. Kwiatowa.
6. Trwają prace przy  modernizacji Domu Ludowego w Laskach.
7. Ogłoszono przetargi na dostawę oleju opałowego i węgla.
8. Wybudowano oświetlenie uliczne w m. Piła i Aniołka Parcele.
9. Zakończono remont dachu na budynku Domu Ludowego i gospodarczego w Smardzach
10. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia ul. Bocznej w Trzcinicy
11. Trwają prace wykończeniowe w Domu Ludowym w Wodzicznej.
12. Wybudowano drogi  w m. Wodziczna –   Ignacówka II, Kuźnica Trzcińska  i Smardze.
13. Podpisano umowę w zakresie remontu kanalizacji deszczowej w m. Trzcinica dz. nr 556
14. Dokonano naprawy dróg gminnych kamieniem w miejscowości Piotrówka,
15. Zlecono inwentaryzację oraz wycenę lokali mieszkalnych w Trzcinicy, ul. Lipowa.
16. Ogłoszono przetarg na dzierżawę gruntów rolnych i najem lokalu użytkowego w Laskach
17. Zakończono przebudowę chodnika w m. Laski, Os. Spółdzielcze.
18. Zlikwidowano przecieki dachu Domu Ludowego nad częścią garaży OSP i kuchni oraz byłego klubu w Wodzicznej.
19.Trwają prace przy wykaszaniu brzegów rzeki Pomianki przez pracowników zatrudnionych w ramach programu „Rowy”.
20.Trwają prace wykaszania poboczy dróg i placów gminnych.
21.Trwają prace przy budowie chodnika w m. Pomiany.
22.Dokonano wymiany drzwi, okna i parapetu w budynku Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej oraz okien budynku komunalnym w m. Piotrówka 22 i Laski, ul. Szkolna 2.
23. Przeprowadzono prace remontowe w Domu Ludowym w Kuźnicy Trzcińskiej.
24. Wybudowano grill na placu przy Domu Ludowym w Wodzicznej.

 

                                                                                                     Inspektor
                                                                                               (-) Józef Żłobiński


 

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2010-09-17 08:41:43
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2010-10-15 10:37:31
Ostatnia zmiana:2010-10-15 10:37:39
Ilość wyświetleń:1662

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij