Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji Rady Gminy Trzcinica w dniu 30.09.2010r.

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy

w okresie od 27 sierpnia 2010 roku do 30 września 2010 roku


I. Zarządzenia Wójta Gminy.

 1. Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.

 2. Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 1 września 2010 roku zmieniające w sprawie powołania składu osobowego komisji opiniującej przyznawanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica oraz nadania regulaminu pracy komisji.

 3. Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 września w sprawie zasad rachunkowości w Budżecie Gminy oraz jednostce organizacyjnej Urzędzie Gminy Trzcinica stosowanych przy realizacji projektu nr 6922-UMI500172/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 tj.zadania finansowanego z wykorzystaniem środków pomocowych.

 4. Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 września 2010 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych.

 5. Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 17 września 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej w celu opiniowania i doradzania w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcinica.

 6. Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Trzcinica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 7. Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 24 września 2010 roku w sprawie ustalenia stawki miesięcznej za centralne ogrzewanie w lokalach usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Trzcinica

 8. Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 24 września 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i lokale socjalne na terenie Gminy Trzcinica.

II . Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

  1. 2.09.10r - spotkanie szkoleniowe w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu w sprawie „Orlika”

  2. 3.09.10r – udział w obchodach XXX Rocznicy Powstania NSZZ „Solidarność” na Ziemi Kępińskiej.

  3. 5.09.10r – udział w Dożynkach Powiatowych w Bralinie

  4. 6.09.10r – udział w programie profilaktycznym Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego KOSIR Kępno

  5. 23.09.10r-szkolenie RIO w Kaliszu- Wieloletnia Prognoza Finansowa.

III. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

   1. 9.09.10r – udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia,Oświaty,Kultury i Sportu,Spraw Socjalnych,bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej-świetlica środowiskowa,kontrola Zespołów Szkół w zakresie stanu obiektów,kontrola Filii Bibliotecznej w Laskach,sprawy bieżące.

   2. 13.09.10r – zebranie wiejskie sołectwa Kuźnica Trzcińska-fundusz sołecki,podsumowanie roku 2010, plany na rok 2011,sprawy bieżące

   3. 14.09.10r – zebranie wiejskie sołectwa Pomiany-fundusz sołecki

   4. 15.09.10r – zebranie wiejskie sołectwa Aniołka Pierwsza- fundusz sołecki

   5. 16.09.10.r- zebranie wiejskie sołectwa Piotrówka- fundusz sołecki

   6. 22.09.10r – zebranie wiejskie sołectwa Laski – fundusz sołecki

   7. 27.09.10r. - zebranie wiejskie sołectwa Wodziczna- fundusz sołecki

   8. 28.09.10r - zebranie wiejskie sołectwa Smardze - fundusz sołecki

   9. 29.09.10r - zebranie wiejskie sołectwa Trzcinica – fundusz sołecki

IV . Sprawy bieżące

   1. 27.08.10r -kontrola stanu przygotowania Zespołów Szkół w Laskach

i Trzcinicy do nowego roku.

   1. 27.08.10r – zakończenie '' Zielonych Wakacji ''w Zespole Szkół w Trzcinicy

   2. 30.08.10r – Urząd Marszałkowski -wnioski dotyczące „Odnowy Wsi” PROW

   3. 30.08.10r -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska-wniosek dotyczący inwestycji kanalizacyjnej.

   4. 31.08.10r – spotkanie dotyczące wdrożenia Systemu Kontroli Zarządczej w UG i jednostkach organizacyjnych Gminy Trzcinica.

   5. 31.08.10r – kontrola lokali wyborczych pod względem przystosowania do osób niepełnosprawnych przez WKW w Kaliszu

   6. 1.09.10r – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w ZS w Laskach o w ZS w Trzcinicy

   7. 3.09.10r- Komisja d/s Stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i artystyczne

   8. 6.09.10r- ustalenia dotyczące obiektu pałacowego Pomiany

   9. 8.09.10r-zgromadzenie Wspólników Spółki „Inwestor”-Kępno”sp. z.o.o.

   10. 11.09.10r – udział w zawodach Strzeleckich w Działoszy- drużyna UG w Trzcinicy

   11. 15.09.10r – ustalenia dotyczące inwestycji remontu Pomiany

   12. 16.09.10r – Wojewódzki Konserwator Zabytków Oddział w Kaliszu-ustalenia dotyczące dróg oraz obiektu pałacowego w Pomianach

   13. 17.09.10r – odbiór prac remontowych Dom Ludowy w Laskach

   14. 17.09.10r – udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej przy Posterunku Policji w Laskach.

   15. 21.09.10r -kontrola realizacji programu „ROWY”.

   16. 21.09.10r -wręczenie nagród Wójta Gminy Trzcinica w ZS w Laskach

   17. 22.09.10r -posiedzenie Komisji d/s Stypendiów o charakterze socjalnym

   18. 24.09.10r -Gminny Festiwal Produktu Lokalnego „Rękodzieło jako twórczość kulturalna i artystyczna”.

   19. 25.09.10r – spotkanie integracyjne Sołtysów Powiatu Kępińskiego- Nowa Wieś Książęca

   20. 26.09.10r -II Festiwal Produktu Lokalnego „Wrót Wielkopolski”w Ustroniu.

   21. 27.09.10r – udział w uroczystości 57 rocznicy internowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

   22. 28.09.10r- posiedzenie Gminnego Zarządu OSP w Trzcinicy-utworzenie Komitetu Wyborczego,sprawy bieżące,plan na rok 2011.

   23. 29.09.10r – Walne Zebranie Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski” Baranów-zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji,sprawy bieżące.

   24. 30.09.10r – spotkanie dotyczące organizacji Kontroli Zarządczej.XLVIII Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 30 września 2010 roku.

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XLVI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku .

Podczas obrad XLVII sesji Rady Gminy przyjęto 7 uchwał:

- w sprawie zmian w „ Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Trzcinica na lata 2009 – 2013.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.

- w sprawie uchwalenia Strategii Gminy Trzcinica na lata 2010 -2020.

- w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

- zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcinicy".

Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcinicy" została wysłana do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego.

Inspektor

(-) Donata Gawlik

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 27.08.2010r. do 30.09.2010r.

1.Dokonano wymiany wodomierzy w m. Kuźnica Trzcińska.

 1. Dokonano wymiany kanalizacji w m. Trzcinica, przez działkę p. Berki.

 2. Dokonano przeglądu gwarancyjnego sieci wodociągowej wybudowanej w 2008 Trzcinica- Piotrówka.

 3. Usunięto awarie na sieci wodociągowej w Trzcinicy, w Laskach, w Piotrówce.

 4. Wykonywany jest remont dwóch odcinków kanalizacji w Trzcinicy na ul. Jana Pala II i na ul. Lipowej.

 5. Trwają prace przy budowie przedszkola w Trzcinicy, przystąpiono do zbrojenia stropu.

 6. Rozstrzygnięto przetarg na udzielenie kredytu w wysokości 174 580 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Remont Domu Ludowego w Wodzicznej, Laskach, Trzcinicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy”.

 7. Zakończono roboty i dokonano odbioru w domach ludowych w Wodzicznej, Laskach, Trzcinicy i Piotrówce oraz w budynku socjalnym przy boisku sportowym w Trzcinicy.

 8. Zakończono modernizację Domu Ludowego w Laskach: wykonanie co, wc i podjazdu dla niepełnosprawnych, kotłowni.

 9. Rozstrzygnięto przetargi na dostawę oleju opałowego i węgla.

 10. Podpisano umowę na remont pałacu w Pomianach dotyczący wykonania pokrycia dachowego jednego skrzydła pałacu, uzupełnienie stropu drewnianego i wykonanie instalacji odgromowej.

 11. Ukończono budowę chodnika w Pomianach.

 12. Wyremontowano ubytki na drogach masą asfaltową na zimno w m. Piotrówka, Trzcinica, Pomiany, Teklin, Ignacówka Pierwsza.

 13. W ramach funduszu sołeckiego wykonano zadaszenie schodów przy Domu Ludowym w Aniołce Pierwszej.

 14. Dokonano wykoszenia poboczy dróg i placów gminnych.

 15. Dokonano naprawy przepustu drogowego w m. Trzcinica, ul. Młyńska i w m. Pomiany.

 16. Dokonano rozbudowy oświetlenia boiska sportowego w Trzcinicy o 2 lampy.

 17. Trwają prace przy wykonaniu płotu oddzielającego murawę boiska od trybun oraz chodnika.

 18. Ogłoszono wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży /Trzcinica, ul. Lipowa/.

 19. Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę gruntów rolnych.

 20. Trwają prace przy wykaszaniu brzegów rzeki Pomianki przez pracowników zatrudnionych w ramach programu „Rowy”. Kierownik Referatu (-) A.Stryjakiewicz

Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

gospodarczych

od 27 sierpnia 2010 roku roku do 30 września 2010 roku.

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące osoby:


1. Jakub Banaś - Wodziczna 101- NAKLEJOMANIA

2. Maciej Makiola – Kuźnica Trzcińska 21 A – Przedsiębiorstwo Produkcji

Stelaży Tapicerskich – MAKPOL

3. Michlak Joanna – Pomiany 18- produkcja mebli,sprzedaż detaliczna i hurtowa

4. Żłobiński Tomasz – Trzcinica ul. Spokojna 14 – projektowanie i obsługa

inwestycji

5. Bakalarz Grzegorz – Laski ul.Lipowa 3 – instalatorstwo elektryczne AMPER


Dokonano czterech zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano dwa zaświadczenia o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Wydano dwa zaświadczenia o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2010-10-15 09:20:59
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2010-10-15 10:37:31
Ostatnia zmiana:2010-10-15 10:37:53
Ilość wyświetleń:1258

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij