Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011r.Ogłoszenie

Wójta Gminy Trzcinica

z dnia 28 października 2010 r.


w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcinica z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/280/10 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Trzcinica zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TRZCINICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011”


Projekt programu dostępny jest na stronach internetowych: www.trzcinica.com.pl, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzcinicy.


Konsultacje prowadzone będą w formie pisemnego lub elektronicznego wyrażenia opinii o projekcie Programu przez organizacje.


Uwagi i opinie o projekcie Programu można zgłaszać w terminie: 28 października – 4 listopada 2010 r. na adres: Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica, mailem na adres: gmina@trzcinica.nowoczesnagmina.pl, faxem: (62) 78 15 001, bądź osobiście w Urzędzie Gminy w Trzcinicy – pokój nr 1.


Ponadto w dniu 5 listopada 2010r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Trzcinicy odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Trzcinica w sprawie „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TRZCINICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011”


Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.


Wójt Gminy

(-) mgr Grzegorz Hadzik