Uchwała Nr ............ ProjektRady Gminy Trzcinica

z dnia 8 listopada 2010 r.


w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzcinica z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011"

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209,poz.1316, z 2009r.Nr 19,poz.100,Nr 22,poz.120 i Nr 157,poz.1241 oraz z 2010 r.Nr 28 poz.146]w związku z art. 7 ust 1 pkt 19 oraz art. 9 ust. 1 oraz art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223,poz.1458,z 2009r. Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz.1241 oraz z 2010r Nr 28,poz.142 i 146 i Nr 106,poz.675) uchwala się :


„Roczny Program Współpracy Gminy Trzcinica

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011"


Postanowienia ogólne

§ 1


 1. Roczny program współpracy Gminy Trzcinica z organizacjami pozarządowymi na rok 2011, stanowi element polityki społeczno - finansowej gminy Trzcinica.

 2. Roczny program współpracy Gminy Trzcinica z organizacjami pozarządowymi określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Trzcinica z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie./Dz.U. Nr 96, poz.873 z 2004r z późn. zmianami/

 3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

  1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651);

  2. organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651);

  3. programie – rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Gminy Trzcinica z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.

  4. Gminie – rozumie się przez to Gminę Trzcinica;

  5. Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Trzcinica

  6. Urzędzie – rozumie sie przez to Urząd Gminy Trzcinica

  7. Skarbniku – rozumie sie przez to Skarbnika Gminy Trzcinica

8/ Sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Gminy Trzcinica

9/ Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy w Trzcinicy§ 2


Program ograniczony jest do tych organizacji, które prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Trzcinica lub dla jej mieszkańców.

§ 3Za przebieg programu zgodnie z jego założeniami, ze strony Gminy, odpowiadają:

 1. Rada Gminy Trzcinica i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy, nawiązywania merytorycznej współpracy z Organizacjami;

 2. Wójt - w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu grantów, zlecania organizacjom realizacji zadań Gminy, wspierania organizacyjnego i merytorycznego organizacji;

 3. komisja konsultacyjna – powołana przez Wójta – w zakresie opiniowania wniosków o przyznanie dotacji lub innej formy pomocy, proponowania nowych form i zasad współpracy,

4/ Urząd Gminy Trzcinica oraz gminne jednostki organizacyjne - w zakresie bieżącej

współpracy z organizacjami

5/ inspektor d/s Rady Gminy i jej organów oraz archiwum Urzędu -w zakresie kontaktów pomiędzy organizacjami a poszczególnymi komisjami stałymi Rady Gminy .

6/ Sekretarz - w zakresie publikowania informacji o organizacjach


Celem programu jest rozwijanie świadomości społecznej w zakresie aktywności mieszkańców Gminy, form współpracy z organizacjami oraz integracji środowiska organizacji pozarządowych, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami, wzmacnianie roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.


§ 4


Współpraca z Radą Gminy Trzcinica


1. Przedstawiciele Organizacji zainteresowani różnymi aspektami funkcjonowania Gminy mają możliwość uzyskiwania bieżących informacji na temat prac merytorycznych komisji Rady Gminy Trzcinica, jak i przekazywania komisjom swoich wniosków i opinii. Pomocą w uzyskaniu informacji i skontaktowaniu się z przedstawicielami komisji służy inspektor d/s Rady Gminy Trzcinica i jej organów oraz archiwum..

2. Komisją właściwą dla problematyki Organizacji jest Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Spraw Socjalnych, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Rady Gminy Trzcinica.


                                                                 § 5
Współpraca z WójtemOrganizacje mają możliwość przekazywania swoich wniosków bezpośrednio Wójtowi. Wnioski powinny dotyczyć spraw kompleksowych. Wnioski wraz z pisemną dokumentacją należy składać w sekretariacie Urzędu .
§ 6


Współpraca z Urzędem i gminnymi jednostkami organizacyjnymi


1. Stosownie do potrzeb zgłaszanych przez organizacje Urząd organizować będzie spotkania organizacji z przedstawicielami Urzędu Gminy Trzcinica i gminnych jednostek organizacyjnych.


2. O terminach spotkań informowane będą Organizacje zainteresowanie daną dziedziną. W ramach spotkań organizacje będą miały możliwość uzyskania informacji o interesujących je zagadnieniach oraz przedstawiania swoich wniosków, propozycji, informacji mogących usprawnić poszczególne dziedziny funkcjonowania Gminy.

§ 7


Formy współpracy

Gmina współpracuje z organizacjami poprzez :
1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie oraz

w odrębnych przepisach,

2) współpracę w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,

3) użyczanie bądź wynajmowanie lokali na preferencyjnych warunkach, będących

w zasobach gminy

4) udostępnianie lokali na spotkania,

 1. promocję działalności organizacji w mediach

 2. pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

 3. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 4. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie


§ 8


Zlecanie realizacji zadań publicznych


 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych do tych ustaw lub odrębnych przepisach.

 2. Dotacje, o których mowa w przepisach prawnych powołanych w ust. 1, nie mogą być udzielone na :

 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację ich

kosztów,

 1. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

 2. zadania i zakupy inwestycyjne,

 3. remonty budynków i lokali,

6) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

7) działalność polityczną.


 1. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom Wójt opublikuje informację o nim w:

 1. Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. umieści ją na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,

 3. poda do wiadomości na stronach gminnego portalu internetowego / http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/.

 1. W ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach gminnego portalu internetowego.

 2. Decyzję o wyborze organizacji, które uzyskają dotacje oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt w formie zarządzenia. Decyzja przekazywana jest zainteresowanym listownie. Od decyzji tej nie przysługuje organizacjom odwołanie.

 3. Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa powyżej, Wójt zasięgnie opinii Komisji Konsultacyjnej, powołanej przez Wójta

 1. Skład komisji konsultacyjnej oraz regulamin jej pracy określa się zarządzeniem Wójta.

 2. Wykaz organizacji pozarządowych, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach gminnego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu.§ 9


Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł


 1. Władze Gminy będą wspierały organizacje w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet Gminy źródeł finansowania.

 2. Pomoc Gminy obejmować będzie w miarę możliwości:

1) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,

 1. opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,

 2. promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych,

 3. organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje.

§ 10

Lista zadań priorytetowych na rok 20111. W roku 2011 Gmina będzie przede wszystkim współorganizować, wspierać lub powierzać organizacjom realizację zadań w zakresie:

1/. edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,

2./ wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

3/. wydarzeń kulturalnych , regionalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw,

4./ upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,

5./ promocji Gminy,

6/ przeciwdziałania patologiom społecznym.

7/ ochrony zdrowia mieszkańców Gminy

 1. Wójt na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek Organizacji może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez organizacje po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy.

 1. Realizacja programu odbywać się będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłoszone nie wcześniej niż po przyjęciu i przekazaniu projektu budżetu na 2011 rok.


4. Na realizację programu w 2011 roku przeznacza się środki w kwocie 49.000,00 zł.


§ 11


Postanowienia końcowe


1. Zasady przekazywania środków organizacjom, tryb składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji, sposób rozliczania dotacji i sposób kontroli wykonywanych zadań określają odrębne przepisy.

2. Osoby do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych wyznaczają Wójt i Skarbnik oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

3. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami i zasadami określonymi w umowie podmiot realizujący traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy na następny rok.

4. Wójt – przedstawi Radzie Gminy Trzcinica sprawozdanie z realizacji programu nie później niż do dnia 30 kwietnia 2012 roku.


§ 12


 1. Zgłaszając się bezpośrednio do Sekretarza organizacje mogą umieszczać informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności

 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretarzem organizacje mogą brać udział w konferencjach prasowych Wójta

 3. Publikatorami do którego organizacje mają otwarty dostęp są strony portalu internetowego http://trzcinica.nowoczesnagmina.ploraz tablica ogłoszeń Urzędu.


§ 13

1. Wnioski, uwagi, propozycje dotyczące funkcjonowania programu, organizacje mogą zgłaszać Wójtowi za pośrednictwem Sekretarza .
2. Wnioski kierowane do Rady Gminy Trzcinica w szczególności propozycje zmian w Programie należy kierować do Przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica.                                                                     § 14

1. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

- przygotowanie projektu programu

- konsultowanie projektu programu z organizacjami w formie pisemnego lub elektronicznego wyrażania przez organizacje opinii o projekcie programu,zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Trzcinicy w terminie od dnia 28 października 2010 roku do dnia 4 listopada 2010 roku

- konsultowanie projektu programu z organizacjami- w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na terenie gminy w dniu 5 listopada 2010 roku.

- w konsultacjach wzięło udział ...... organizacji

- zgłoszono/nie zgłoszono uwag i opinii do projektu programu:

- .........

- ......

- przedłożenie projektu programu Radzie Gminy§ 15

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert

1. Komisja konkursowa do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert jest powoływana zarządzeniem Wójta

2. W skład komisji o której mowa w ust.1, wchodzi co najmniej 2 przedstawicieli Wójta oraz co najmniej 2 osoby reprezentujące organizacje- z wyjątkiem organizacji uczestniczących w konkursie.

3. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

4. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

6. W toku pracy komisja może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty jak również dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane przez oferenta ubiegającego się o realizację zadania publicznego.

7. W pierwszej kolejności komisja sprawdza oferty pod względem formalnymtj.

-zgodności ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania/Dz.U.Nr 264,poz.2207

- prawidłowości wypełnienia

- kompletności niezbędnych załączników

-terminowości złożenia

8.Członkowie komisji przy ocenie ofert stosują następujące kryteria i skalę ocen:

- merytoryczna wartość oferty – skala ocen od 0-3 pkt

 • - nowatorskie podejście do realizowanego zadania - od 0-3 pkt

 • - budżet zadania/koszt realizacji zadania,wkład własny,praca wolontariuszy- od 0-10 pkt

 • - współudział innych źródeł finansowania - od 0-10 pkt

 • - możliwość realizacji zadania przez organizację składającą ofertę/baza lokalowa,zasoby rzeczowe,kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania – od 0-3 pkt

 • - doświadczenie w realizacji zadań oraz udzielone referencje- od 0-3 pkt

9. Członkowie komisji oceniają oferty,wpisując oceny/ilość pkt/ w arkusz ocen zawierający nazwę organizacji, ocenę łączną. Każdy arkusz zostaje podpisany przez członka komisji konkursowej.

10. Ocena końcowa danej oferty jest średnią obliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z ocen łącznych wystawionych przez wszystkich członków komisji.

11. Najkorzystniejszą ofertę stanowi oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

12. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu postępowania i przedkłada go Wójtowi,który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert

13. Protokół, o którym mowa w ust.12 powinien zawierać;

 • - oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia postępowania

- imiona i nazwiska członków komisji

 • - wykaz oferentów ubiegających się o realizację zadania

 • - wskazanie ofert,które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem,

- wnioski i oświadczenia członków komisji oraz oferentów ubiegających się o realizację zadania publicznego,

 • - wskazanie oferty lub ofert, które zostały wybrane,

- informację o odczytaniu protokołu,

 • - podpisy członków komisji konkursowej oraz protokolanta.§ 16Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .
§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica.

                                                                       § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt Gminy

(-) mgr Grzegorz Hadzik
Uzasadnienie do Uchwały Nr................ Rady Gminy Trzcinica z dnia ...........................w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzcinica z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011"
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązała organy administracji publicznej do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Przedstawiony w niniejszej uchwale zakres działań publicznych obejmuje wszystkie zadania, których realizacja z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Trzcinica jest możliwa. Na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na 2011 rok środki na upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, wypoczynku , promocji Gminy, działań przeciw patologiom społecznym.


Wobec powyższego projekt niniejszej uchwały jest w pełni uzasadniony.