Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji w dniu 10.11.2010r.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności     

Wójta Gminy

w okresie od 30 września 2010 roku do 10 listopada 2010 roku

 

I.   Zarządzenia   Wójta  Gminy.

 

1.     Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2010 roku w sprawie  ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek  budżetowych   na rok 2010.

2.     Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 4.10.2010r

w sprawie  ustalenia minimalnych stawek miesięcznych czynszu najmu lokali użytkowych usytuowanych w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność  gminy Trzcinica oraz minimalnej stawki rocznej czynszu dzierżawy za dzierżawę gruntów niezabudowanych stanowiących własność gminy Trzcinica.

3.     Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy  Trzcinica z dnia 4.10.2010 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Trzcinica.

4.     Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2010.

5.     Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia  2 listopada 2010 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.

 

II .   Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

 

1.     5.10.10r.-udział w szkoleniu na temat „Odnowienie źródła energii”w Marszewie.

2.     8.10.10r.- udział w spotkaniu z okazji „Dnia  Budowlańca”.

3.     30.10.10r – udział w projekcji filmu o Wodzicznej oraz podsumowanie projektu Stowarzyszenia „TILIA”

4.     5.11.10r. - posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kępnie-funkcjonowanie służb zatrudnienia w okresie 20 lat,stopień aktywizacji bezrobotnych w 2011 roku.

 

III.           Udział  w pracach  organów  Gminy Trzcinica i  Samorządu lokalnego.         

1.     18.10.10r.- posiedzenie Komisji Zdrowia,Oświaty,Kultury i Sportu,Spraw Socjalnych,bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. Rady Gminy Trzcinica-podsumowanie działalności Komisji za okres kadencji,stawki podatkowe i opłat lokalnych.

2.     20.10.10r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa,Handlu, Przemysłu,Usług i Ochrony Środowiska Rady Gminy Trzcinica- ocena działalności i współpracy z organizacjami działającymi dla potrzeb rolnictwa i przedsiębiorczości na wsi. Podsumowanie działalności Komisji za okres kadencji,stawki podatkowe i opłat lokalnych.

3.     22.10.10.r -posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Trzcinica-stawki podatkowe i opłaty lokalne.

4.     27.10.10r -posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcinica,podsumowanie działalności komisji za okres kadencji 2006-2010.

 

IV .   Sprawy  bieżące

 

1.     3.10.10r – udział w uroczystościach II Laskowskiego Święta Plonów

2.     7.10.10r – udział w uroczystości Dnia Seniora w Trzcinicy

3.     12.10.10r – eliminacje gminne w ZS w Trzcinicy XII Powiatowego Przeglądu Piosenki „Piosenka jest dobra na wszystko”.

4.     12.10.10r- spotkanie organizacyjne dotyczące Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych-  UMiG Kępno

5.     12.10.10r – szkolenie Gminnej Komisji Wyborczej

6.     13.10.10r – spotkanie-Dzień Edukacji Narodowej w UG Trzcinica

7.     14.10.10r – podpisanie umowy dotyczącej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olszowej-  UM i G Kępno.

8.     14.10.10r – udział w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej z pracownikami i nauczycielami ZS w Laskach.

9.     19.10.10r - spotkanie organizacyjne  dotyczące  kontroli zarządczej UG  w Trzcinicy.

10.   22.10.10r. -spotkanie dotyczące publikacji zawierającej zapisy z kronik szkół Gminy Trzcinica w okresie  do II wojny światowej.

11.   26.10.10r – podpisanie umowy w ramach PROW „Małe Projekty” w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu..

12.   28.10.10r -  uroczystość pasowania na ucznia I klasy Szkoły Podstawowej w ZS w Trzcinicy.

13.28.10.10r -szkolenie dla mieszkańców „Odnawialne źródła energii” w UG Trzcinica.

14.      3.11.10r -  spotkanie z przedstawicielami KGW, jednostek organizacyjnych Gminy Trzcinica w sprawie kalendarza imprez kulturalnych na rok 2011.

15.      4.11.10r – spotkanie z inwestorem Tartak Laski

16.      4.11.10r – szkolenie obwodowych Komisji Wyborczych

17.      5.11.10r – podsumowanie działalności Rady Sportu Gminy Trzcinica

18.      5.11.10r – spotkanie konsultacyjne  organizacji społecznych w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”

19.     6.11.10r – obchody  Dnia Św.Huberta Koło „Jaźwiec” Aniołka Parcele

20.     8.11.10r -  udział w ceremonii pogrzebowej Starosty Powiatu Kępińskiego

21.    9.11.10r – podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu- Odnowa i Rozwój Wsi w ramach  PROW . 

22.10.11.10r – udział w uroczystości  Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości

23.   10.11.10r -  spotkanie z przedstawicielami SBL w Kępnie w sprawie lokalizacji bankomatu  w Trzcinicy.

 

XLIX Sesja 

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 10 listopada  2010 roku.

 

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał  Rady Gminy przyjętych na XLVIII Sesji Rady Gminy odbytej  w dniu 30 września  2010  roku .

 

Podczas obrad  XLVIII   sesji Rady Gminy   przyjęto 9 uchwał   :

1) w sprawie  nadania imienia  Szkole Podstawowej w Trzcinicy.

2)  w sprawie  nadania imienia  Gimnazjum w Trzcinicy.

3)   w sprawie  dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Trzcinica do stanu faktycznego.

4)  w sprawie  dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy  Trzcinica do stanu faktycznego.

5)  zmieniająca uchwałę w sprawie „ Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o  charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcinicy.

6)  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów szkól  podstawowych i gimnazjów , dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica.

7) w sprawie  określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad rozliczania i rozmiar zniżek oraz  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, dla których nie  ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

8) w sprawie zmiany  budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.

9) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .

 

Uchwały w terminie  zostały wysłane  do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu. 

  

Uchwały w sprawie :

-  dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy  Trzcinica do stanu faktycznego.

-   w sprawie  dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Trzcinica do stanu faktycznego.

-  zmieniająca uchwałę w sprawie „ Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcinicy.

- w sprawie  określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad rozliczania i rozmiar zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zostały wysłane do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego.

 

        Inspektor                                                                                  

 (-) Gawlik Donata

 

SPRAWOZDANIE

Z  DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 01.10.2010r.  do 10.11.2010r.

1.   Wyremontowano i wymieniono pompę na przepompowni w Laskach i w Trzcinicy.

2.      Wykonano konserwację rowów odmularką na odcinku 1250 m odprowadzających ścieki w oczyszczalni w Laskach oraz wody deszczowe z lasek do Rowu Laskowskiego.

3.      Wymieniono wodomierze w m. Siemionka, Ignacówka II, Nowa Wieś i Piotrówka.

4.      Uzgodniono punkty poboru wody do badań z wodociągów gminnych, zainstalowano trzy dodatkowe punkty poboru w m. Laski, Ignacówka Trzecia, Kuźnica Trzcińska

5.      Wykonano remont dwóch odcinków kanalizacji w Trzcinicy na ul. Jana Pala II  i  na  ul. Lipowej.

6.      Dokonano remontu pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na hydroforni w Teklinie             i Piotrówce.

7.      Rozpoczęto prace związane z zainstalowaniem na oczyszczalni w Laskach przepływomierza.

8.      Wykonywana jest konserwacja rowu melioracyjnego odprowadzającego wody deszczowe w m. Trzcinica.

9.      Trwają prace odbiorowe dotyczące budowy przedszkola w Trzcinicy.

10.  Rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg .

11.  Uzyskano pozwolenie na użytkowanie Domu Ludowego w Laskach.

12.  Podpisano umowy na dofinansowanie Remontu Domów Ludowych w Aniołce Pierwszej, Kuźnicy Trzcińskiej i Smardzach oraz remontu budynku nr 18 w Pomianach, a także Modernizację Domu Ludowego w m. Laski, Wodziczna, Trzcinica, Piotrówka oraz budynku socjalnego przy boisku sportowym w m. Trzcinica – etap II.

13.  Rozpoczęto prace remontowe pałacu w Pomianach dotyczące  wykonania pokrycia dachowego jednego skrzydła pałacu, uzupełnienie stropu drewnianego i wykonanie instalacji odgromowej.

14.  Wyremontowano ubytki na drogach masą asfaltową na zimno w m.  Trzcinica i Laski

15.  W ramach funduszu sołeckiego wyremontowano wejście do piwnicy w Domu Ludowym  w Aniołce Pierwszej.

16.  Dokonano wykoszenia poboczy dróg i placów gminnych.

17.  Dokonano naprawy przepustu drogowego w m. Trzcinica, ul. Młyńska i w m. Pomiany.

18.  Dokonano przesunięcia dwóch słupów oświetleniowych na boisku sportowym w Trzcinicy.

19.  Trwają prace przy ogrodzeniu boiska sportowego w Laskach.

20.  Wykonano płot oddzielający murawę boiska od trybun oraz chodnik.

21.  Wykonano oświetlenie uliczne na ul. Jana Pawła II i ul. Bocznej.

22.  Ogłoszono przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych w m. Trzcinica, ul. Lipowa.

23.  Wynajęto lokal  użytkowy w m. Laski, ul. Lipowa 1.

24.  Zakończono prace przy wykaszaniu brzegów rzeki Pomianki i Rowu Laskowskiego przez pracowników zatrudnionych w ramach programu „Rowy”.

25.  Wyremontowano kamieniem drogi w m. Laski, Dzierżążnik, Siemionka, Piła, Ignacówka Druga, plac przed Domem Ludowym w Wodzicznej.

26.  Dokonano odtworzenia rowu w Laskach na ul. Armii Krajowej.

27.  Rozpoczęto wycinkę starych drzew czereśni przy  drodze Laski-Smardze.

28.  Dokonano wyrównania drogi w m. Laski na  Osiedlu Spółdzielczym ul. Parkowej.

29.  Wykonano remont pieców w kotłowni w Teklinie.

30.  Wykonano nowe zasilenie grzejnika co wraz z montażem nowego grzejnika w mieszkaniu komunalnym.

 

        Kierownik Referatu

  (-) Andrzej Stryjakiewicz

 

Sprawozdanie 

z  działalności  międzysesyjnej  w zakresie  spraw działalności  i  inicjatyw  gospodarczych     

     od  30 września 2010 roku  roku  do 10 listopada  2010  roku. 

 

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące osoby:

6.       Justyna Maria Noculak – Laski  ul. Kościelna 17- PPHU „RÓŻA”

7.       Andrzej Henryk Żłobiński – Kuźnica Trzcińska 38 - SAT SERWIS

8.       Monika Papiór  -    Laski ul.Główna 7 - kwiaciarnia ''Świat kwiatów''

9.       Henryk Rabiega-  Wodziczna 78  - zakład  stolarski

10.    Paweł Pacyński – Ignacówka III 18A- SERWIS „AUTO-KOLOR”

11.    Irena Anna Wrzalska – Smardze 66 -  firma „NETVIT”

12.    Bartosz  Szymala – Trzcinica ul.Słoneczna 7 – PPHU MAX-METAL

  Dokonano  trzech  zmian  w  działalności  gospodarczej  już  istniejącej.   

 Wydano  jedno  zaświadczenie o zawieszeniu  działalności  gospodarczej.

 Wydano jedno   zaświadczenie  o  wznowieniu wykonywania działalności  gospodarczej.

 

        Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2010-11-15 12:01:04
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2010-12-14 11:09:37
Ostatnia zmiana:2010-12-14 11:09:57
Ilość wyświetleń:1417

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij