OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCINICA


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru położonego we wsi Trzcinica oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, dla obszaru obejmującego dz. o nr ew. 1170/7 oraz 1170/23, położone w miejscowości Laski


Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Trzcinica Uchwały Nr XLIV/255/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Trzcinica oraz Uchwały Nr XLIX/285/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski, dla obszaru obejmującego działki
o numerach ewidencyjnych 1170/7 oraz 1170/23, położone w miejscowości Laski.

Granice obszarów objętych projektem planu oraz projektem zmiany planu określono na załącznikach graficznych do uchwał. Załączniki graficzne do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63 – 620 Trzcinica.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do zmiany planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63 – 620 Trzcinica, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków do projektu planu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63 – 620 Trzcinica, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Trzcinica w sposób określony powyżej, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Trzcinica.

 

Wójt Gminy Trzcinica

(-) mgr Grzegorz Hadzik