Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji w dniu 31.01.2011 r.

 

                                      Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

                                                            Wójta Gminy

                           w okresie od 29 grudnia 2010 roku do 31 stycznia 2011 rokuI. Zarządzenia Wójta Gminy.

 1. Zarządzenie Nr 61/10 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010

 2. Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniające w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach na obszarze Gminy Trzcinica oraz określenia porządku obrad.

 3. Zarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2010 roku – Autopoprawka nr 1/2010 do projektu uchwały Rady Gminy w Trzcinicy w sprawie budżetu Gminy na 2011 rok

 4. Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie informacji zmianach w kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011.

 5. Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 7 stycznia 2011 roku zmieniające w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach na obszarze Gminy Trzcinica oraz określenia porządku obrad.

 1. Zarządzenie nr 2/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 20.01.2011 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek wynagrodzenia za wykonanie zleconych prac lub usług na rzecz Gminy Trzcinica na podstawie zawartych umów zleceń lub o dzieło.

 2. Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 stycznia 2011 roku zmieniające w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach na obszarze Gminy Trzcinica.

 3. Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Trzcinica d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

 4. Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

 5. Zarządzenie Nr 1/2011 Kierownika Urzędu Gminy Trzcinica-Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem.

 6. Zarządzenie Nr 2/2011 Kierownika Urzędu Gminy- Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.


II . Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

   1. 30.12.2010 – udział w obradach Powiatowej Rady d/s Zatrudnienia w Kępnie-podsumowanie projektu,nowy kierunek kształcenia,plan działań 2011 rok.

   2. 11.01.2011- udział w spotkaniu z przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie.

   3. 17.01.2011- udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie.

   4. 25.01.2011 -udział w podsumowaniu w KPP Straży Pożarnej w Kępnie-sprawy bieżące,plany na rok 2011,strategia rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla Powiatu Kępińskiego na lata 2011-2020.


III. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

   1. 18.01.2011- udział w zebraniu wiejskim w Laskach- wybór władz sołectwa- podsumowanie kadencji,plany na rok 2011,sprawy bieżące.

   2. 20.01.2011 – udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Trzcinica-budżet i wieloletnia prognoza finansowa roku 2011,sprawy inwestycji sportowych 2011-2012, sprawy bieżące.

   3. 20.01.2011- udział w zebraniu wiejskim w Kuźnicy Trzcińskiej- wybór władz sołectwa-podsumowanie kadencji,plany na rok 2011.

   4. 25.01.2011- udział w zebraniu wiejskim w Aniołce Pierwszej- wybór władz sołectwa-podsumowanie kadencji, plany na rok 2011.

   5. 27-01.2011- udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcinica-analiza sprzedaży nieruchomości,dzierżawy lokali i gruntów rolnych oraz wynajem obiektów komunalnych w roku 2010,sprawy bieżące,sprawy inwestycji sportowych w roku 2011-2012.

   6. 27.01-2011- udział w zebraniu wiejskim w Pomianach-wybór władz sołectwa, podsumowanie kadencji.


IV . Sprawy bieżące

  1. 30.12.2010- złożenie wniosku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski”- Promocja Osiągnięć Regionalistów-kolecjonerów wiedzy o przeszłości ziemi Wrót Wielkopolski.

  2. 31.12.2010- przekazanie ustaleń dotyczących Strategii Rozwoju Powiatu Kępińskiego.

  3. 6.01.2011- Spotkanie Noworoczne ZEiR w Trzcinicy.

  4. 7.01.2011- spotkanie Spółki „INWESTOR” Kępno-sprawy bieżące,ZZO w Olszowie.

  5. 8.01.2011 – Kuźnica Trzcińska – zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP- sprawy bieżące,podsumowanie,plany 2011.

  6. 10.01.2011- spotkanie organizacyjne w sprawie Gminnego Programu Profilaktycznego- zajęcia sportowe,sprawy bieżące,plany 2011.

  7. 12.01.2011- udział w ustaleniach lokalizacyjnych przystanku autobusowego-Kwasielina.

  8. 14.01.2011- Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie-ustalenia dotyczące dróg Smardze i ulica Kępińska Laski

  9. 15.01.2011- zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Trzcinica,sprawy bieżące,podsumowanie,plany na 2011 rok.

  10. 17.01.2011- posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „WROTA WIELKOPOLSKI” - ocena wniosków,sprawy bieżące.

  11. 18.01.2011- udział w posiedzeniu Zarządu Spółek Wodnych w Trzcinicy-sprawy bieżące,podsumowanie,plany 2011.

  12. 18.01.2011- lustracja funkcjonowania siłowni w Laskach

  13. 20.01.2011-spotkanie z przedstawicielem firmy EKO REGION w sprawie oferty na odbiór odpadów komunalnych.

  14. 22.01.2011- zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Laski,sprawy bieżące,podsumowanie,plany na rok 2011.

  15. 23.01.2011- zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Aniołka Pierwsza,podsumowanie,sprawy bieżące,plany 2011.

  16. 24.01.2011- spotkanie z przedstawicielem firmy D & TB System sp.z o.o w sprawie planów dotyczących fermy zwierząt futerkowych w Laskach.

  17. 25.01.2011- pasowanie na czytelnika w ZS w Trzcinicy.

  18. 26.01.2011- szkolenie z zakresu obsługi elektronicznej- bankowej Gminy Trzcinica i jej jednostek organizacyjnych.

  19. 27-28.01.2011- kontrola Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  20. 30.01.2011- zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Wodziczna,podsumowanie,sprawy bieżące,plany na rok 2011.


IV Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 31 stycznia 2011 roku.

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na III Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku .

Podczas obrad III sesji Rady Gminy przyjęto 10 uchwał :

1.w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2010.

2.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

 1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2011r.

4. w sprawie przyjęcia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i form kształcenia zawodowego , na które dofinansowanie jest przyznawane.

5. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica, dla obszaru obejmującego sołectwa Laski i Smardze.

6. w sprawie uchwalenia diet dla sołtysów wsi.

 1. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Trzcinica.


 1. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzcinica.

 1. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz dla członków i Przewodniczących Komisji za udział w posiedzeniach Komisji Rady.

10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011r.

Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału Zamiejscowego w Kaliszu.

                                                                                                        Inspektor

                                                                                                   (-) Gawlik Donata


                                                             SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 30.12.2010r. do 31.01.2011r.

     1. Usunięto awarię na przyłączu kanalizacyjnym w Domu Ludowym w Laskach.

     2.Usunięto awarię sieci wodociągowej do Piotrówki.

 1. Dokonano badania wody na wodociągach gminnych, sieciach wodociągowych.

 2. Usunięto awarię sieci wodociągowej Trzcinica, ul. Kwiatowa.

 3. Pomalowano armaturę na hydroforni w Laskach.

 4. Podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego w Trzcinicy przy ul. Lipowej 6.

 5. Rozstrzygnięto przetarg na modernizację hydroforni w Trzcinicy i budowę budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w Laskach.

 6. Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont Domu Ludowego w Aniołka Pierwsza, Kuźnica Trzcińska i Smardze oraz remont budynku nr 18 w Pomianach pełniących funkcję świetlic wiejskich.

 7. Ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację Domu Ludowego w m. Laski, Wodziczna, Trzcinica, Piotrówka oraz budynku socjalnego przy boisku sportowym w m. Trzcinica - etap II.

 8. Przeprowadzono wycinkę drzew przy drogach gminnych.

 9. Podpisano umowy i przystąpiono do zmian planów zagospodarowania przestrzennego w części wsi Trzcinica i części wsi Laski - działki 1170/1 i 1170/23 (park).

 10. Sporządzono sprawozdawczość za rok 2010, naliczono opłaty ekologiczne za wodę, ścieki i emisję w roku 2010.

                                                                                            Kierownik Referatu

                                                                                        (-) Andrzej Stryjakiewicz

Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

gospodarczych

od 29 grudnia 2010 roku roku do 31 stycznia 2011 roku.

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące osoby:

 1. Jacek Garbowski – Wodziczna 15 – firma JAC – HURT

 2. Weronika Uszycka – Kuźnica Trzcińska 49 - TRAK-POL

 3. Zdzisław Kroll - Teklin 6/14 - PHU-sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Dokonano trzech zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano dwa zaświadczenia o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Wydano cztery decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

                                                                                                 Inspektor

                                                                                            (-) Zofia Kwaśniak

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2011-02-03 11:02:55
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2011-02-03 11:25:15
Ostatnia zmiana:2011-02-03 11:26:13
Ilość wyświetleń:1038

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij