Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

Wójta Gminy

w okresie od 31 stycznia 2011 roku do 23 lutego 2011 rokuI. Zarządzenia Wójta Gminy.

 1. Zarządzenie Nr 3/2011 Kierownika Urzędu Gminy- Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31.01.2011 roku w sprawie oceny,analizy i zarządzania ryzykiem.

 2. Zarządzenie Nr 4/2011 Kierownika Urzędu Gminy-Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne oraz wydatkowania środków publicznych.

 3. Zarządzenie Nr 5/2011 Kierownika Urzędu Gminy-Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego pracowników.

 4. Zarządzenie Nr 6/2011 Kierownika Urzędu Gminy-Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

 5. Zarządzenia Nr 6/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.

 6. Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego.


II . Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

   1. 1.02.2011r- udział w naradzie podsumowującej wyniki za rok 2010 w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie.

   2. 3-4.02.2011r – udział w szkoleniu WOKiSS w Rosnówku- oferta środków zewnętrznych,administracja danymi osobowymi i ochrona danych osobowych,oferta szkoleń,sprawy bieżące samorządu.

   3. 14.02.2011r-wizyta na fermach zwierząt futerkowych w Gminie Czerniejewo.

   4. 17.02.2011r- udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w PUP w Kępnie-podsumowanie roku 2010,plan finansowy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na 2011 rok.

   5. 17.02.2011r- udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Baranowie-podsumowanie działalności,wybory i plan na rok 2011.III. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

   1. 1.02.2011r- udział w zebraniu wiejskim w Pomianach,wybór władz sołectwa -podsumowanie kadencji,plany na rok 2011,sprawy bieżące.

   2. 2.02.2011r -walne zgromadzenie sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej w Trzcinicy-podsumowanie roku 2010,plany finansowe i zadaniowe na rok 2011,współpraca z samorządem terytorialnym.

   3. 16.02.2011-udział w zebraniu wiejskim w Piotrówce-wybór władz sołectwa,podsumowanie kadencji, plany na rok 2011,sprawy bieżące.

   4. 17.02.2011r- udział w zebraniu wiejskim w Wodzicznej-wybór władz sołectwa,podsumowanie kadencji,plany na rok 2011,sprawy bieżące.

   5. 20.02.2011r – udział w zebraniu wiejskim w Trzcinicy-wybór władz sołectwa,podsumowanie kadencji, plany na rok 2011,sprawy bieżące.

   6. 21.02.2011r – zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Laski,sprawy bieżące,plany roku 2011 i lat następnych,sprawy fermy zwierząt futerkowych.

IV . Sprawy bieżące

  1. 1.02.2011r - ustalenia organizacyjne dotyczące świetlicy profilaktycznej w Laskach

  2. 12.02.2011r- zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Piotrówka-sprawy bieżące,podsumowanie roku 2010,plany na rok 2011.

  3. 15.02.2011r- IV Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w ZS w Laskach

  4. 15.02.2011r- spotkanie ze Starostą Powiatu Kępińskiego-objazd dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica.

  5. 16.02.2011r- spotkanie z przedstawicielami Policji-sprawy organizacyjne oraz sprawy bieżące.

  6. 16.02.2011r – spotkanie z urbanistą- ustalenia dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trzcinica

  7. 17.02.2011r- Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych Powiatu Kępińskiego w Zespole Szkół w Trzcinicy.

  8. 17.02.2011r- podsumowanie konkursu na najlepszego czytelnika w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy.

  9. 18.02.2011r- Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych Powiatu Kępińskiego w Zespole Szkół w Trzcinicy.

  10. 18.02.2011r – prezentacja publikacji „DROGA”-przegląd historyczno- kulturalny Kępna i Południowej Wielkopolski w Powiatowej Bibliotece w Kępnie

  11. 19.02.2011r- zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Smardze,sprawy bieżące,podsumowanie roku 2010,plany na rok 2011.

  1. 21.02.2011r- spotkanie z sołtysem Sołectwa Janówka - sprawa

możliwości uczęszczania dzieci z Janówki do Zespołu Szkół w Trzcinicy

13. 21.02.2011r - eliminacje Powiatowe XV Konkursu Wiedzy o

Wielkopolsce w Zespole Szkół w Trzcinicy

14. 22.02.2011r- udział w lekcji WOS-u- przedstawianie zadań

samorządu gminnego -Zespół Szkół w Trzcinicy

  1. 22.02.2011r -ustalenia dotyczące zadania „Biblioteka”-Program

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

16. 23.02.2011r- podpisanie umowy z wykonawcą P.T.H.U. HYDRO-

MARKO Jarocin na wykonanie kompleksowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Trzcinicy oraz budowę budynku biurowo-

magazynowego na oczyszczalni ścieków w Laskach.V Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 23 luty 2011 roku.

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na IV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 stycznia 2011 roku .

Podczas obrad IV sesji Rady Gminy przyjęto 4 uchwały:

1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011.

2. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2011-2028.

3. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011.

4.Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Trzcinica podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011 oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2011-2028 wysłane zostały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011 oraz uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Trzcinica podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania zostały wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Inspektor

(-) Gawlik Donata


Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

gospodarczych

od 31 2011 roku roku do 23 lutego 2011 roku.

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące osoby:

1. Jerzy Adamski - Kuźnica Trzcińska 18 – Zespół Muzyczny „RELAX”

Dokonano dwóch zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano jedno zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Wydano jedną decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

Inspektor (-) Z.Kwaśniak.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 01.02.2011r. do 23.02.2011r.

1. Usunięto awarię na przyłączu wodociągowym w Piotrówce nr 47 i 37.

 1. Dokonano wymiany wodomierza w OSP Aniołka Pierwsza i w m. Granice.

 2. Podłączenie do sieci wodociągowej mieszkania w Aniołce Drugiej.

 3. Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej oraz kompleksową modernizację systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią oraz wymianie sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski oraz budowie sieci wodociągowej w m. Granice-Laski, Pomiany-Wodziczna i Teklin.

 4. Podpisano umowę z wykonawcą na modernizację hydroforni w Trzcinicy i budowę budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w Laskach.

 5. Anulowano przetarg nieograniczony na remont Domu Ludowego w Aniołka Pierwsza, Kuźnica Trzcińska i Smardze oraz remont budynku nr 18 w Pomianach pełniących funkcję świetlic wiejskich oraz przetarg nieograniczony na modernizację Domu Ludowego w m. Laski, Wodziczna, Trzcinica, Piotrówka oraz budynku socjalnego przy boisku sportowym w m. Trzcinica - etap II z uwagi na fakt, iż najniższa oferta przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie.

 6. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego dokonali kontroli realizacji zadania dofinansowanego z PROW „Remont Domu Ludowego w Wodzicznej, Laskach, Trzcinicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinica”.

 7. Sporządzono umowę na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w m. Ignacówka Pierwsza i jednej latarni w Aniołce Pierwszej..

 8. Pocięto i uprzątnięto drewno z wycinki drzew, które przeznaczono do ogrzewania budynków komunalnych: Agronomówka, Laski, ul. Kępińska 16 i budynek szkoły, Piotrówka 22, kotłownia Teklin, budynek LZS Trzcinica oraz OSP Trzcinica i OSP Laski.

Kierownik Referatu (-) A.Stryjakiewicz