Urząd Gminy Trzcinica

Gminne Centrum Reagowania
ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

email: gmina@trzcinica.com.pl

tel. 62 78 15 009
fax 62 78 15 001

PRACOWNIK - Inspektor ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej
oraz obsługi informatycznej - Roman Jokiel


Gminne Centrum Reagowania jest elementem stałym Gminnego Zespołu Reagowania ( GZR ) w Trzcinicy. GCR realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej wynikające z odpowiednich ustaw, rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych, a także realizuje zadania własne gminy.

Zadania Gminnego Centrum Reagowania:


1. Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji.
2. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej.
3. Opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego.
4. Planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej.
5. Przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.
6. Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
7. Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony.
8. Planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej.
9. Planowanie i realizacja zadań obronnych.
10. Świadczenia na rzecz obronności.
11. Prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej.
12. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
13. Organizacja systemu zabezpieczeń ludności i mienia przed klęskami żywiołowymi.
14. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
15. Działalność i nadzór nad dysponowaniem sprzętem i urządzeniami związanymi z ochroną ludności przed klęskami żywiołowymi.

 

Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.

 

Klęska żywiołowa– to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

 

Katastrofa naturalna– to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

 

Awaria techniczna-  to gwałtowne nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.

Katastrofą naturalną lub awarią techniczną może być również zdarzenia wywołane działaniem terrorystycznym.

 

W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej skutkom lub ich usunięcia kieruje Wójt – jeżeli stan klęski wprowadzono tylko na obszarze gminy.