Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji w dniu 19.04.2011r.

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

Wójta Gminy Trzcinica


w okresie 28 marca 2011 roku do 19 kwietnia 2011rokuI. Zarządzenia Wójta Gminy


1. Zarządzenie Nr 8/2011 Kierownika Urzędu Gminy – Wójta Gminy Trzcinica

z dnia 4 kwietnia 2011roku w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji w Urzędzie Gminy Trzcinica w związku z likwidacją kancelarii tajnej

oraz dokonania czynności związanych z likwidacją kancelarii tajnej .

2. Zarządzenie Nr 9/2011 Kierownika Urzędu Gminy – Wójta Gminy Trzcinica

z dnia 4 kwietnia 2011roku w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego

rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Trzcinica.

3. Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 29 marca 2011roku Wójta Gminy Trzcinica

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków

jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.

4. Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania książek.


 1. Uczestnictwo w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach


1. 14-15 IV 2011r. -XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu.


 1. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i samorządu lokalnego


1. 11.IV 2011- posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Spraw Socjalnych, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. analiza uchwały w sprawie opłat za świadczenie udzielane w przedszkolach prowadzonych przez

Gminę Trzcinica, działalność świetlic środowiskowych,sprawy bieżące.

2. 12.IV.11r- posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu, Przemysłu, Usług i Ochrony

środowiska, szkolenie na temat indywidualnych i kontenerowych oczyszczalni ścieków, gospodarka ściekowa Gminy Trzcinica,plany dotyczące etapów kanalizowania.


 1. Sprawy bieżące


1. 29 III. 2011 -Spotkanie w UMiG w Kluczborku oferta TVP Wrocław w zakresie

promocji.

2. 31 III 2011 -UMiG w Kępnie- zebranie Walne Wspólników Spółki „Inwestor”

zasady finansowania inwestycji, wybór członka Rady Nadzorczej

3. 3 IV 2011 -Spotkanie z Komisją Wyborczą przeprowadzającą wybory do Izb

Rolniczych – Urząd Gminy w Trzcinicy.

4. 4 IV 2011 -Udział w posiedzeniu SP ZOZ w Kępnie – sprawozdanie finansowe,

sprawy bieżące, plany roku 2011

5. 6. IV .2011 -Konkurs Wiedzy o Ziemi Kępińskiej w GOK w Perzowie

6. 6 IV 2011 -Udział w podsumowaniu plebiscytów prowadzonych przez Twój Puls

Tygodnia.

7. 7 IV 2011 -Udział w zebraniu sprawozdawczym SBL w Kępnie

8. 8 IV 2011- Przeglądy placy zabaw na terenie Gminy Trzcinica

9. 9 IV 2011 -Gminne Śniadanie Wielkanocne w Kuźnicy Trzcińskiej.

10. 11 IV 2011- Podpisanie umów i objazd Domów Ludowych w Gminie Trzcinica -

w ramach obu zadań objętych dofinansowaniem.

11. 11 IV 2011- Udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Trzcinicy – sprawy

bieżące, przygotowanie do Gminnego Zjazdu OSP w Kuźnicy Trzcińskiej.

12. 12 IV 2011- Podpisanie umowy dotyczącej inwestycji w miejscowości Laski oraz

budowy wodociągów. Sprawy organizacyjne inwestycji.

13. 14.IV.11r. -Przekazanie dokumentacji przetargowej w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu

14. 18 IV 2011- UMiG w Kępnie Zebranie Walne Wspólników Spółki „Inwestor ” -

wybór członków Rady Nadzorczej, zasady finansowania, sprawy bieżące

  1. IV 2011- Ustalenia dotyczące projektu obiektu sportowego ORLIK 2011

   16.19 IV 2011 Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kępnie – bieżące współdziałanie, problematyka zadań realizowanych w ramach przeciwdziałania bezrobociu, działanie w zakresie dróg powiatowych i ich odśnieżanie.

VII Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 19 kwietnia 2011 roku.


Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na VI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 marca 2011 roku .

Podczas obrad VI sesji Rady Gminy przyjęto 9 uchwał :


  1.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2011-2028

  2. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2011 r.

  3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  4. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia pożyczki w formie weksla własnego „ in blanco”.

  5. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzcinica oraz jednostkom organizacyjnym jej podległym oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

  6. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „ Strategi Rozwoju Gminy

Trzcinica na lata 2010 -2020 .

7. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w

Gminie Trzcinica oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania.

8. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami

dla Gminy Trzcinica.

9. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnienie środków stanowiących fundusz

sołeckich w budżecie Gminy Trzcinica na 2012 rok.


Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

Uchwała w sprawie w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzcinica oraz jednostkom organizacyjnym jej podległym oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzcinica oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania. zostały wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Inspektor

(-) Gawlik Donata

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 29.03.2011r. do 19.04.2011r.


1.Usunięto awarie na sieci wodociągowej w Trzcinicy na ul. Kwiatowej 5 i ul. Pocztowej 22.

22.Dokonany został przegląd hydroforni przez inspektora sanitarnego w Kępnie.

3. 3. Trwa wymiana i naprawa hydrantów na sieciach wodociągowych.

 1. 4. Podpisano umowę z firmą WAWRZYNIAK Ostrzeszów na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią oraz wymianę sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski, a także budowę sieci wodociągowej w m. Granice-Laski, Pomiany - Wodziczna i Teklin.

 2. 5. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę dróg o nawierzchni bitumicznej w m. Kuźnica Trzcińska, Ignacówka Druga, Siemionka; spośród 3 oferentów wybrano KPDM Kępno, kwota: 273 400 zł

 3. 6. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie konserwacji nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Trzcinica, wpłynęła 1 oferta – KPDM Kępno, kwota: 60 866 zł

 4. 7. Przekazano plac budowy pod budowę budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w Laskach firmie HYDRO-MARKO Jarocin.

 5. 8. Rozpoczęto budowę dotyczącą modernizacji stacji uzdatniania wody w Trzcinicy - trwają prace związane z budową fundamentu pod zbiornik 100 m3.

 6. 9. Przekazano plac budowy na modernizację Domów Ludowych w Laskach, Trzcinicy, Wodzicznej i Piotrówce oraz budynku socjalnego przy boisku sportowym w m. Trzcinica- etap II, Przeds. Budowlane KAWALER Ostrzeszów, trwają prace remontowe.

 7. 10. Przekazano plac budowy na modernizację Domów Ludowych w Kuźnicy Trzcińskiej, Smardzach, Aniołce Pierwszej oraz budynku nr 18 w Pomianach, FHU BRAWIX BUD Kalisz

 8. 11. Wyremontowano masą na zimno drogi asfaltowe w m. Piotrówka - Hanobry, Laski, ul. Lipowa i Graniczna.

 9. 12. Trwają prace porządkowe na poboczach dróg – zbieranie śmieci przez pracowników prac społecznie użytecznych.

 10. 13. Dokonano przeglądu placów zabaw na terenie gminy Trzcinica.

Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

gospodarczych

od 28 marca 2011 roku roku do 19 kwietnia 2011 roku.

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące osoby:

  1.Beata Powroźnik - Trzcinica ul. Zamkowa 7 - handel,usługi

  2. Jacek Szymała - Aniołka Druga 3/3 - roboty ziemne,usługi koparką


Dokonano dwóch zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano dwa zaświadczenia o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wydano sześć decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2011-05-05 10:48:15
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2011-05-05 11:21:08
Ostatnia zmiana:2011-05-05 11:22:10
Ilość wyświetleń:914

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij