Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

Wójta Gminy

w okresie od 19 kwietnia 2011 roku do 31 maja 2011 roku


 1. Zarządzenia Wójta Gminy.


 1. Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.

 2. Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Trzcinica konkursu pn.”Najpiękniejszy ogród”.

 3. Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011.

 4. Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.

 5. Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 maja 2011 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Trzcinica na lata 2011- 2028.

 6. Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011.

 7. Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.


II . Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

   1. 20.05.11r – udział w seminarium i uroczystościach „Szembekowie w dziejach Ziemi Kępińskiej z okazji 350-lecia lokacji miasta Kępna”.

   2. 25.05.11r – wizyta u Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie z okazji Dnia Samorządu.III. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

  1. 27.04.11r – udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcinica-analiza subwencji oświatowej rzeczywistych wydatków placówek oświatowych Gminy Trzcinica w latach 2008-2010,sprawy bieżące.

  2. 9.05.11r- udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcinica-analiza przeprowadzonych przetargów,obsługi bankowej,sprawy bieżące.

  3. 12.05.11r- udział w posiedzeniu Komisji Planowania,Budżetu i Finansów Rady Gminy Trzcinica-omówienie realizacji budżetu za rok 2010, omówienie realizacji budżetu za I kwartał 2011, omówienie rozstrzygniętych przetargów,sprawy bieżące.


IV . Sprawy bieżące

  1. 21.04.11r – udział w spotkaniu udziałowców Spółki „INWESTOR” w Oleśnicy

  2. 27.04.11r- analiza projektów organizacyjnych Zespołów Szkół Gminy Trzcinica

  3. 28.04.11r – uroczyste przekazanie popiersia Towarzystwa „Sokół” w Trzcinicy

  4. 4.05.11r- uroczystość Święta Pracy,Święta Narodowego 3 Maja przy Urzędzie Gminy w Trzcinicy.

  5. 5.05.11r – VII Gminny Konkurs Ortograficzny klas I-III Szkoły Podstawowej w ZS w Trzcinicy.

  6. 5.05.11r – zainaugurowanie kolejnego działania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki -Zespół Szkół w Laskach i w Trzcinicy.

  7. 5.05.11r- udział w uroczystości rocznicy Konstytucji 3 Maja w ZS w Trzcinicy.

  8. 6.05.11r – udział w uroczystości z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II w ZS w Laskach.

  9. 7.05.11r- Święto Floriańskie- X Gminny Zjazd OSP w Trzcinicy-

Kuźnica Trzcińska

  1. 9.05.11r- VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Jana Pawła II w ZS w Laskach.

  2. 9.05.11r- spotkanie autorskie z Panem Jarosławem Kretem zorganizowane przez Gminną Bibliotekę w Trzcinicy.

  3. 10.V.11r – wizja terenowa inwestycji w miejscowości Laski

  4. 10.05.11r – VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Jana Pawła II w kategorii Warsztatów Terapii Zajęciowej w ZS w Laskach.

  5. 12.05.11r - mała olimpiada matematyczna w ZS w Laskach

  6. 16.05.11r - udział w posiedzeniu wspólników Spółki „Inwestor” w UMiG w Kępnie.

  7. 18.05.11r – kontrola stadionu w Trzcinicy przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie.

  8. 19.05.11r - IV Międzygminny Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii” w ZS w Trzcinicy.

  9. 19.05.11r - Dzień Matki i Dzień Ojca Z E I i R w Trzcinicy

19. 23.05.11r – III Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej w ZS

w Trzcinicy

20. 23.05.11r - spotkanie z urbanistą w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w Trzcinicy i Laskach.

 1. 24.05.11r - międzygminna mała olimpiada matematyczna w ZS w Laskach

 2. 24.05.11r - spotkanie dla seniorów w Piotrówce zorganizowane wspólnie z KGW

 3. 26.05.11r - spotkanie gminne z okazji Dnia Matki zorganizowane wspólnie z KGW Pomiany

 4. 30.05.11r - spotkanie organizacyjne na temat badań i profilaktyki

PSA i jelita grubego w sali UG Trzcinica.

 1. 31.05.11r - III powiatowy konkurs ortograficzny klas IV-VI oraz

I – III gimnazjum.


VIII Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 31 maj 2011 roku.


Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na VII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 kwietnia 2011 roku .

Podczas obrad VII sesji Rady Gminy przyjęto 9 uchwał :

1. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Trzcinica.

2. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

3 . zmieniającą uchwałę Nr VI/28/2011 z dnia 28 marca 2011 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia pożyczki w formie weksla własnego „ in blanco”.

4. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wyprzedzające działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

5. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wyprzedzające działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

6. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wyprzedzające działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

7. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych.

8. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych.

9. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2011 r.


Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

                                                                                                             Inspektor

.                                                                                                    (-) Gawlik Donata                                                             SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 20.04.2011r. do 31.05.2011r.

  1.Usunięto awarie na przyłączu kanalizacyjnym Laski, Os. Spółdzielcze oraz na przyłączach wodociągowych w Piotrówce Laski, Os. Nowe.

 1. Dokonano wymiany 4 wodomierzy w Piotrówce.

 2. Zakupiono i zamontowano stopień sprężania dmuchawy na oczyszczalni ścieków w Laskach.

 3. Dokonano wymiany hydrantu w Wodzicznej

 4. Dokonano czyszczenia studzienek kanalizacyjnych w Trzcinicy oraz rowu kanalizacyjnego w Pomianach wraz z udrożnieniem.

 5. Rozpoczęto prace modernizacyjne na stacji uzdatniania wody w Trzcinicy.

 6. Rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej w m. Laski, ul. Lipowa

  8. Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont pałacu w Pomianach, polegający na remoncie wież.

  9.Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont boiska sportowego (poliuretan) w Laskach.

  10.Ogłoszono przetarg nieograniczony pn. Przedszkole - budowa wielofunkcyjnej placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica, ul. Szkolna

  11.Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę dróg o nawierzchni bitumicznej w m. Kuźnica Trzcińska, Ignacówka Druga, Siemionka – KPDM Kępno; kwota: 273 400 zł

  12. Rozpoczęto prace przy budowie budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w Laskach – wytyczenie obiektu

  13. Trwają prace przy modernizacji stacji uzdatniania wody w Trzcinicy – zamontowano zbiornik zewnętrzny o poj. 100m3, trwają prace demontażowe w hali.

  14. Trwają roboty remontowe w Domach Ludowych w Laskach, Trzcinicy, Wodzicznej, Smardzach

  15. Zamontowano obudowę zejścia do kotłowni Domu Ludowego w Trzcinicy.

  16. Wyremontowano masą na zimno drogi gminne.

  17. Dokonano malowania przystanków w Smardzach, Trzcinicy, Kuźnicy, Pomianach, Wodzicznej

  18. Odmalowano place zabaw (Wodziczna, Aniołka, Piotrówka) oraz wyremontowano i uzupełniono brakujące elementy

  19. Trwają prace porządkowe na poboczach dróg – zbieranie śmieci przez pracowników prac społecznie użytecznych

  20.Trwają prace związane z wykaszaniem poboczy dróg i placów gminnych.

  21. Zamontowano tablicę informacyjną w Pomianach („dojazd do posesji nr 29-36”).

  22. Dokonano wymiany znaków drogowych („ograniczenie prędkości do 40 km/godz.”) w Laskach na ul. Głównej i ul. Lipowej.

                                                  Kierownik Referatu

           (-) Andrzej Stryjakiewicz

                                                     Sprawozdanie

z działlności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

gospodarczych

od 19 kwietnia 2011 roku roku do 31 maja 2011 roku.

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące osoby:


  1. Zenon Jędryca – Trzcinica ul.Zachodnia 2 – AUTO-SPA- naprawa i

konserwacja pojazdów samochodowych

  2. Jan Lubojański – Kwasielina 4 - MEBLE POLSKIE - firma handlowa

  3. Renata Stryjakiewicz – Laski -Osiedle Nowe 19 - doradca

  4. Dariusz Biegański - Kwasielina 4 – MEBLE POLSKIE – firma handlowa

  5) Helena Zimoch - Laski ul.Czereśniowa 21 – ROMATIDO MEBLE.Dokonano sześciu zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano dwa zaświadczenia o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wydano trzy zaświadczenia o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

Wydano trzy decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.


                                                                                                   Inspektor

                                                                                            (-) Zofia Kwaśniak