Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji w dniu 27.06.2011r.

 

                                        Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

                                                            Wójta Gminy

                                w okresie od 31 maja 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku


 1. Zarządzenia Wójta Gminy.


 1. Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.

 2. Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

 3. Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Trzcinica.


II . Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

   1. 2-3.06.11r - udział w spotkaniu ZGW RP w Dolsku- działanie wspierające rozwój obszarów wiejskich przez instytucje samorządowe i rządowe. Rola Banku Gospodarstwa Krajowego. Prezentacja działań ZGW RR. Prezentacja zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

   2. 7.06.11r- wizyta w farmie wiatrowej w miejscowości Lipniki WSB Parki Wiatrowe Sp. z o.o.

   3. 9.06.11r – udział w posiedzeniu Społecznej Rady SP ZOZ w Kępnie- analiza sprawozdania finansowego za rok 2010,sprawy bieżące. Przyjęcie sprawozdania z działalności SPZOZ w Kępnie za rok 2010.

   4. 14.06.11r- posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski”.

                              Ocena wniosków „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

                              „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,sprawy bieżące.

   1. 22.06.11r – posiedzenie Rady Stowarzyszenia ;Wrota Wielkopolski'',

                        rozpatrzenie odwołania w sprawie wniosku z zakresu ''Tworzenie i rozwój     

                        mikroprzedsiębiorstw”.


III. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

  1. 13.06.11r – udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Gminy Trzcinica – sprawy dopłat rolniczych dla Polski,sprawy opłat za prace autorskie płodów rolnych,działalność Izb Rolniczych,sprawy bieżące.

2. 16.06.11r - udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcinica – kontrola finansowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z Filią w Laskach w latach 2005 – 2011.

  1. 24.06.11r – spotkanie z przedstawicielami sołectwa Trzcinica- radni,sołtys w sprawie drogi Zielona i Zacisze.

IV . Sprawy bieżące

   1. 1.06.11 r- Dzień Dziecka i Sportu w ZS w Trzcinicy

   2. 1.06.11r - Dzień Dziecka w Przedszkolu w Trzcinicy

   3. 1.06.11r - ustalenia dotyczące budowy dróg w ramach tegorocznych zadań inwestycyjnych.

   4. 4.06.11r – otwarcie wiejskiego centrum grillowania w Wodzicznej

                           - Stowarzyszenie „TILIA”.

   1. 6.06.11r - podpisanie umowy budowa przedszkola w Trzcinicy etap II.

   2. 6.06.11r – spotkanie z przedstawicielami „LED” Holding SA- ustalenia dotyczące lokalizacji oświetlenia w systemie LED.

   3. 8.06.11r – spotkanie z przedstawicielami WSB Parki Wiatrowe Sp.z o.o Wrocław -analiza możliwości lokalizacyjnych elektrowni wiatrowych.

   4. 9.06.11 – gminna próba alarmu pożarowego i ewakuacja ZS w Laskach

   5. 12.06.11r – XII Festyn Rodzinnie-Sportowo-Bezalkoholowo – ZS w Laskach

   6. 12.06.11 r- udział w Powiatowym Święcie Ludowym w Mechnicach.

   7. 15.06.11r – spotkanie z przedstawicielem Firmy BEZPOL Myszków- systemy sterowania oświetleniem ulicznym.

   8. 15.06.11r- podpisanie umowy z firmą Bellsport Bytom- remont boiska ZS Laski

   9. 15.06.11r - ustalenia dotyczące programu „Zielone Wakacje w Gminie Trzcinica „

   10. 17.06.11r - udział w Zarządzie Gminnym OSP w Trzcinicy- sprawa organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych,sprawy bieżące.

   11. 18.06.11r - IV Turniej Oldboyów- stadion sportowy w Trzcinicy

   12. 19.06.11r - II Międzygminny Turniej Piłki Koszykowej – ZS w Trzcinicy

   13. 19.06.11r - Turniej Otwarty Sołectw Gminy Trzcinica połączony z obchodami III Dni Gminy Trzcinica- stadion sportowy w Trzcinicy

   14. 20.06.11r - uroczystość pożegnania klas III Gimnazjum w Trzcinicy.

   15. 21.06.11r - podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

   16. 22.06.11r - zakończenie roku szkolnego w ZS w Laskach

   17. 22.06.11r - zakończenie roku szkolnego w ZS w Trzcinicy

   18. 25.06.11r - Sympozjum Regionalne i promocja książki – TPL „LUKUS”

   19. 26.06.11r - gminne zawody strażackie w Trzcinicy-stadion sportowy w Trzcinicy

   20. 27.06.11r - spotkanie udziałowców spółki „INWESTOR” Kępno.


IX Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 27 czerwca 2011 roku.


Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na VIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 maja 2011 roku .

Podczas obrad VIII sesji Rady Gminy przyjęto 11 uchwał :

1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcinica za 2010 r.

2.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzcinica za 2010 r.

3. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzcinica absolutorium za 2010 r.

4.w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wyprzedzające działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

5. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wyprzedzające działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2011-2028

7. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2011 r.

8.w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzcinica oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania.

9. zmieniająca uchwałę Nr VII/36/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/28/2011 z dnia 28 marca w sprawie ustanowienia zabezpieczenia pożyczki w formie weksla własnego „ in blanco”.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

11.W sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzoru Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2011 roku Nr Ka.I-5.4131-1-144/11

Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

                                                                                                              Inspektor

                                                                                                      (-). Gawlik Donata


                                                           SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 01.06.2011r. do 27.06.2011r.


1.Dokonano wymiany 2 wodomierzy w Laskach na ul. Głównej i w Spółdzielni Mieszkaniowej.

2.Rozpoczęto udrażnianie kanalizacji w Trzcinicy przy ul. Jana Pawła II (SKR).

3.Usunięto awarię przyłącza wodociągowego na ul. Kwiatowej oraz na sieci przy hydroforni w Trzcinicy.

4Wyremontowano odcinek sieci wodociągowej w Trzcinicy na ul. Zamkowej.

5Rozpoczęto prace dotyczące odwodnienia odcinka drogi w m. Borek.

6.Udrożniono kanalizację na Osiedlu Spółdzielczym i Os. Nowym w Laskach.

7.Trwają prace modernizacyjne na stacji uzdatniania wody w Trzcinicy.

8Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej w m. Laski, ul. Lipowa

9Unieważniono przetarg nieograniczony na remont pałacu w Pomianach, polegający na remoncie wież, ze względu na brak oferentów.

10Ogłoszono przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów z terenu Gminy Trzcinica w roku szkolnym 2011/2012 do Zespołu Szkół w Trzcinicy i Laskach.

11. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie o cenę dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcinica dla obszaru obejmującego sołectwa Laski i Smardze.

12. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na remont boiska sportowego (poliuretan) w Laskach, została podpisana umowa z firmą BELLSPORT z Bytomia (wartość: 153 620,95zł) oraz przekazano plac budowy.

13. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przedszkole - budowa wielofunkcyjnej placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica, ul. Szkolna; została podpisana umowa z Zakładem Usług Budowlanych p. Marka Malika z Pieczysk (wartość: 538 989,57 zł) oraz przekazano plac budowy.

14. Trwają prace przy budowie budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w Laskach

15 Trwają roboty remontowe w Domach Ludowych w Laskach, Trzcinicy, Wodzicznej, Smardzach.

16. Wyremontowano masą na zimno drogi gminne.

17. Trwają prace malarskie ogrodzenia budynku komunalnego Piotrówka 22.

18. Trwają prace porządkowe na poboczach dróg przez pracowników prac społecznie użytecznych.

19. Trwają prace związane z wykaszaniem poboczy dróg i placów gminnych.

20. Dokonano naprawy mostu drewnianego w m. Kuźnica Trzcińska.

21. Wybudowano drogę do miejscowości Ignacówka Druga, do m. Piła i rozpoczęto budowę drogi do m. Siemionka

22. Wykonano konserwację drogi w m. Ignacówka Pierwsza i w trakcie wykonywania konserwacji jest droga w m. Wodziczna – kierunek Teklin i w m. Borek.

                                                                                                        Kierownik Referatu

                                                                                                      (-) Andrzej Stryjakiewicz


                                                   Sprawozdanie

 


             z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

                                                    gospodarczych

                      od 31 maja 2011 roku roku do 27 czerwca 2011 roku.Dokonano czterech zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano jedno zaświadczenie o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wydano dwa zaświadczenia o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

Wydano dwie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.


                                                                                                              Inspektor

                                                                                                        (-) Zofia KwaśniakMetadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2011-07-15 13:17:01
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2011-07-15 13:23:45
Ostatnia zmiana:2011-07-15 13:23:59
Ilość wyświetleń:914

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij