Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z dziełalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji w dniu 31.08.2011r.

 

                                       Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

                                                             Wójta Gminy

                          w okresie od 28 czerwca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku

 1. Zarządzenia Wójta Gminy.

 1. Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania książek.

 2. Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.

 3. Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości w budżecie gminy oraz jednostce organizacyjnej Urzędzie Gminy Trzcinica stosowanych przy realizacji umowy nr 00568-6930- UM1540024/11 w ramach działania 413 '' Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' objętego PROW na lata 2007-2013 tj. zadania finansowanego z wykorzystaniem środków pomocowych.

 4. Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Trzcinica.

 5. Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.

 6. Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.

 7. Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Trzcinica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 8. Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Trzcinica.

 9. Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 sierpnia 2011 roku zmieniające w sprawie powołania składu osobowego komisji opiniującej przyznawanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica oraz nadania regulaminu pracy komisji.

 10. Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej w celu opiniowania i doradzania w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcinica,


II . Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

   1. 20.07.2011 – spotkanie w sprawie Spółki „Inwestor” - sprawy bieżące,władze spółki.

   2. 22.07.2011 – udział w powiatowych obchodach Święta Policji w Kępnie.

   3. 28.08.2011 – Gminne Dożynki w Smardzach

   4. 30.08.2011 - spotkanie z delegacją Gminy Svinica w Gminie Bralin.III. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

   1. 21.07.2011- spotkanie w sprawie Strategii Rewitalizacji Dróg Powiatu Kępińskiego- spotkanie z Zarządem Powiatu Kępińskiego.

   2. 30.08.2011 - udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia,Oświaty,Kultury i Sportu,Spraw Socjalnych,bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. Rady Gminy- kontrola placówek oświatowych oraz Domów Ludowych po przeprowadzonych remontach oraz obiektów sportowych.IV . Sprawy bieżące

  1. 28.06.2011 – udział w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej do zaopiniowania mpzp Laski – Starostwo Powiatowe w Kępnie.

  2. 29.06.2011 - spotkanie z okazji prezentacji publikacji „Stare fotografie pamiętają „Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy”.

  3. 30.06.2011 - spotkanie w sprawie prac - ulica Kępińska w Laskach.

  4. 2.07.2011 – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Socjum” Cmentarz Ewangelicki w Trzcinicy.

  5. 4.07.2011 – ustalenia dotyczące Osiedla Spółdzielczego w Laskach- operacje wodno-kanalizacyjno-drogowe.

  6. 6.07.2011 - kontrola zajęć „Zielonych wakacji” w Trzcinicy.

  7. 7.07.2011- podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu- „Remont placu zabaw połączony z utworzeniem miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piotrówka.

  8. 8.07.2011 - Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie- Program Specjalny

likwidacji bezrobocia, sprawy bieżące

  1. 8.07.2011 - ustalenia dotyczące boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Laskach.

  2. 29.07.2011 - ustalenia dotyczące ulicy Kępińskiej w Laskach.

  3. 19.07.2011 – spotkanie z przedstawicielami „ALBA” Group- elementy współpracy bieżącej oraz planowane po zmianie przepisów

  4. 21.07.2011 – odbiór dróg wybudowanych i wyremontowanych w 2011 roku na terenie Gminy Trzcinica.

  5. 25.07.2011 - podpisanie umowy na dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

  6. 26.07.2011 – spotkanie podsumowujące programy prowadzone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy- sala sesyjna UG w Trzcinicy.

  7. 27.07.2011 – spotkanie organizacyjne Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzcinica – sala sesyjna UG w Trzcinicy.

  8. 5.08.2011 - odbiór inwestycji w miejscowości Borek.

  9. 5.08.2011 - spotkanie robocze w sprawie przygotowań do Dożynek Gminnych w Smardzach

  10. 23.08.2011 - podpisanie aneksów do umów w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

  11. 25.08.2011 – odbiór zadania „Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Laski,Wodziczna, Trzcinica,Piotrówka oraz budynku socjalnego przy boisku sportowym w miejscowości Trzcinica -etap II”.

  12. 25.08.2011 - podpisanie umów na finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Filia w Kaliszu.

  13. 26.08.2011 - posiedzenie robocze Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzcinica.

  14. 31.08.2011 - spotkanie z urbanistą w sprawie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

                                                     X Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 31 sierpnia 2011 roku.


Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na IX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 czerwca 2011 roku .

Podczas obrad IX sesji Rady Gminy przyjęto 6 uchwał :

1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2011 r.

2. w sprawie zatwierdzenia planu bilansu skonsolidowanego za 2010 rok.

3. w sprawie powołania zespołu opiniującego o zgłoszonych n kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Kępnie.

4. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz OSP nieruchomości zabudowanych.

5.W sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Trzcinica.

6.Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2011 - 2028 .


Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

                                                                                                Inspektor

                                                                                         (-) Gawlik Donata


                                                              SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 28.06.2011r. do 31.08.2011r.

  1.Usunięto awarię na sieci wodociągowej w m. Laski ul. Lipowa, Pomiany , Trzcinica ul. Lipowa, ul. Zachodnia oraz na przyłączu w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II .

  2.Usunięto awarię na sieci kanalizacyjnej w m. Trzcinica, ul. Jana Pawła II, Laski, Os. Spółdzielcze.

  3. Dokonano wymiany pompy głębinowej w Teklinie.

  4. Trwają prace przy sporządzaniu MPZP we wsi Laski (park) oraz MPZP Trzcinica – projekt planu został wysłany do uzgodnień i opinii.

  5. Zakończono prace dotyczące odwodnienia odcinka drogi w m. Borek.

  6. Trwają prace modernizacyjne na stacji uzdatniania wody w Trzcinicy.

  7. Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej w m. Laski, ul. Lipowa i ul. Kępińska.

  8. Trwają prace przy budowie budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w Laskach.

  9. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów z terenu Gminy Trzcinica w roku szkolnym 2011/2012 do Zespołu Szkół w Trzcinicy i Laskach.

  10. Ogłoszono przetarg nieograniczony na udzielenie gminie Trzcinica długoterminowego kredytu w wysokości 1 974 860,00 zł na inwestycje realizowane w 2011 roku.

  11. Ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 227 533,00 zł na okres 2 lat, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej, Kuźnicy Trzcińskiej i Smardzach oraz remont budynku nr 18 w Pomianach, pełniących funkcję świetlic wiejskich.

  12. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę własnym transportem i na swój koszt węgla, miału do szkół, przedszkoli dla których Gmina jest organem prowadzącym oraz do innych obiektów stanowiących własność Gminy Trzcinica.

  13. Dokonano odbioru remontowanego boiska sportowego (poliuretan) w Laskach.

  14. Podpisano aneksy do umów na modernizację i remonty Domów Ludowych.

  15. Dokonano odbioru robót budowlanych w Domach Ludowych w Laskach, Trzcinicy, Wodzicznej, Piotrówce oraz dostawy sprzętu do ww obiektów i pawilonu sportowego w Trzcinicy.

  16. Trwają naprawy dróg gminnych masą na zimno.

  17. Zakupiono urządzenia do placów zabaw w m. Piotrówka i Kuźnica Trzcińska.

  18. Trwają prace związane z wykaszaniem poboczy dróg i placów gminnych.

  19. Dokonano naprawy mostu drewnianego w m. Kuźnica Trzcińska.

  20. Wybudowano drogę do miejscowości Siemionka.

  21. Wykonano konserwację drogi w m. Wodziczna – kierunek Teklin i w m. Borek.

  22. Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji i gresu w m. Piotrówka - Hanobry, Pomiany Krok, Trzcinica ul. Pocztowa, ul.Spokojna i Aniołka Pierwsza.

  23. Zakupiono kamień do remontu dróg gminnych w m. Piotrówka i Smardze ( z funduszu sołeckiego wsi) oraz remontu pozostałych dróg gminnych.

  24. Zakupiono i zamontowano 2 szt. wiat przystankowych w m. Trzcinica ul. ks. Białka i Kwasielina.

  25. Zakupiono i zamontowano bramki na boiskach w m. Piotrówka, Wodziczna, Kuźnica Trzcińska i Laski.

  26. Dokonano remontu placu przy budynku Domu Ludowego w Smardzach poprzez dowiezienie ziemi, żwiru i wyrównanie.

  27. Dokonano malowania pomieszczeń pomocniczych Domu Ludowego w Smardzach przez pracowników gospodarczych i interwencyjnych.

           Kierownik Referatu

                                                                                        (-) Andrzej Stryjakiewicz

                                                         Sprawozdanie

                z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

                                                         gospodarczych

                       od 28 czerwca 2011 roku roku do 31 sierpnia 2011 roku.

W powyższym okresie do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące osoby:

  1.Martyna Michalska – Teklin 6/6 - firma „MEBLE MICHALSKI”

  2. Henryk Mrówka - Wodziczna 2 - PPHU -obróbka metali,kucie,prasowanie,wytłaczanie,handel detaliczny i hurtowy.

  3. . Barbara Kosmala-Kubiak – Trzcinica ul.Jana Pawła II 1 – sklep glanteryjno-odzieżowy.

  4. Dominika Jokiel – Granice 18 – Galeria Urody „NIKA”

  5. Damian Adamek – Trzcinica ul.Jana Pawła II 53 -usługi dekarsko-budowlane

  6. Zdzisław Kaczmarzyk – Pomiany 22 - usługi dekarsko-budowlane

  7. Roman Pliszka – Laski Oś.Spółdzielcze 20/6 – zakład murarski..

Dokonano sześciu zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano pięć zaświadczeń o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wydano sześć zaświadczeń o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

Wydano pięć decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

                                                                                                  Inspektor

                                                                                           ( -) Zofia Kwaśniak


Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2011-09-07 09:57:42
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2011-09-07 10:04:56
Ostatnia zmiana:2011-09-07 10:05:11
Ilość wyświetleń:1061

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij