Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji w dniu 28.09.2011r.

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

Wójta Gminy w okresie od 31 sierpnia 2011 roku do 28 września 2011 roku.

 

I. Zarządzenia Wójta Gminy.

 1. Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia l września 2011
  roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
  wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy
  Trzcinica na rok 2011.

 2. Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 15 września
  2011 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na
  rok 201L

 3. Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 15 września
  2011 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
  wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica
  na rok 2011.

 4. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 września
  2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 5. Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 września
  2011 roku zmieniające w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 6. Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 20 września
  2011 roku w sprawie zasad rachunkowości w Budżecie Gminy oraz
  Urzędzie Gminy Trzcinica stosowanych przy realizacji projektu nr
  00143-6930 Um 1530096/10 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
  objętego PRO W na lata 2007-2013 tj. zadania finansowego z
  wykorzystaniem środków pomocowych.

7. Zarządzenie Nr 11/2011 Kierownika Urzędu Gminy - Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 września 2011 roku w sprawie udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.

8. Zarządzenie Nr 12/2011 Kierownika Urzędu Gminy Trzcinica-Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27 września 2011 roku zmieniające w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzcinica.

II. Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

1. 18.09.11r - IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Trzcinicy

2. 18.09.11r. - III Festiwal Produktu Lokalnego w Ustroniu

III. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

 

1.  8.09.11r-posiedzenie Komisji Planowania,Budżetu i Finansów Rady Gminy Trzcinica- omówienie realizacji budżetu za I półrocze 2011 r, sprawy bieżące,

2. 19.09.11r - zebranie sołeckie Wodziczna, fundusz sołecki,sprawy różne

3. 20.09.11r-zebranie sołeckie Smardze- fundusz sołecki ,sprawy różne

4. 21.09.11r- zebranie sołeckie Laski - fundusz sołecki, sprawy różne

5. 22.09.11r- zebranie sołeckie Piotrówka - fundusz sołecki, sprawy różne.

6. 23.09.11r - posiedzenie komisji Rolnictwa - realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcinica /zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych na terenie Gminy/, informacja dot. gospodarki leśnej i łowieckiej na terenie gminy,informacja w sprawie działalności Spółek Wodnych

7. 26.09.11r- zebranie sołeckie Kuźnica Trzcińska- fundusz sołecki,sprawy różne.

8. 27.09.11r - zebranie sołeckie Aniołka Pierwsza - fundusz sołecki,sprawy różne

 

IV. Sprawy bieżące

1. 1.09.11r- uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w ZS w Laskach

2. 2.09.11r.- spotkanie w Powiatowym Zarządzie Dróg- ulica Kępińska- Laski, droga Smardze.

3. 4.09.11r- Powiatowo-Gminne Dożynki wRychtalu

4. 5.09.11r- Komisja d/s nagród Wójta Gminy Trzcinica

5. 9.09.11r-spotkanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Laski

6. 9.09.11r-ustalenia dotyczące przedszkola Trzcinica - architekt

7. 9.09.11r- 9 lat ARiMR w Kępnie

8. 12-14.09.11r- wizyta studyjna-przykłady projektów aktywizacji społeczności lokalnej- Przedsiębiorstwo Społeczne.

9. 19.09.11r - Wielkopolski Rolnik Roku 2011 w Gminie Trzcinica-kapituła.

10. 20.09.11r- odbiór Domu Ludowego w Laskach

11. 20.09.11r - szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

12. 21.09.11r - przegląd gwarancyjny wodociąg Piotrówka

13. 21.09.11r- Komisja d/s Stypendiów Socjalnych Gminy Trzcinica

14. 23.09.11r - wręczenie nagród Wójta Gminy w ZS w Trzcinicy.

15. 25.09.11r - Laskowskie Święto Plonów

 

XI Sesja

Rady Gminy Trzcinica zwołana na dzień 28 września 2011 roku.

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na X Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 sierpnia 2011 roku.

 

Podczas obrad X sesji Rady Gminy przyjęto 4 uchwał :

1. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2011 - 2028

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na rzecz LZS „Wiktoria" Laski
części nieruchomości niezabudowanej .

4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławnika .

Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.

 

   sp. inspektor 

(-) Gawlik Donata


 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 01. 09.201 1 r. do 28.09.20 1 1 r.

 

 1. Usunięto awarię na sieci wodociągowej w m. Trzcinica ul. Zachodnia oraz awarię na sieci wodociągowej z Trzcinicy do Piotrówki.

 2. Zamontowano kratkę ściekową na ul. Zielonej w Trzcinicy oraz zawór burzowy do budynku OSP Trzcinica.

 3. Odbyła się Komisja urbanistyczna dotycząca zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzcinica.

 4. Przystąpiono do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Laski i Smardze.

 5. Trwają prace końcowe przy modernizacji stacji uzdatniania wody w Trzcinicy.

 6. Trwają prace końcowe przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej w m. Laski, ul. Lipowa i ul. Kępińska.

 7. Trwają prace wykończeniowe przy budowie budynku biurowo- magazynowego na oczyszczalni ścieków w Laskach,

 8. Trwają prace końcowe przy remoncie domów ludowych w Aniołce Pierwszej, Kuźnicy
  Trzcińskiej i Smardzach oraz budynku komunalnym Pomiany 18.

 9. Dokonano odbioru robót budowlanych w Domach Ludowych w Laskach, Trzcinicy, Wodzicznej, Piotrówce oraz dostawy sprzętu do ww obiektów i pawilonu sportowego w Trzcinicy.

 10. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na udzielenie gminie Trzcinica długoterminowego kredytu w wysokości 1 974 860,00 zł na inwestycje realizowane w 2011 roku, wybrano ofertę Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie "Koźlu.

 11. Rozstrzygnięto przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 227.533,00 zł na okres 2 lat, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej, Kuźnicy Trzcińskiej i Smardzach oraz remont budynku nr 18 w Pomianach, pełniących
  funkcję świetlic wiejskich - wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu Filia w Kaliszu..

 12. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na dostawę własnym transportem i na swój koszt węgla, miału do szkół, przedszkoli dla których Gmina jest organem prowadzącym oraz do innych obiektów stanowiących własność Gminy Trzcinica /PPHU JOKPOL Laski/.

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego w ilości ok 22 000 l na okres grzewczy 2011/2012 do Zespołu Szkół w Trzcinicy.

 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na prowadzenie akcji zimowej 2011/2012 w pełnym zakresie na terenie gminy Trzcinica w granicach pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych.

 3. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny w Trzcinicy przy ul. Lipowej 6.

 4. Dokonano naprawy posadzki wejścia do Domu Ludowego w Wodzicznej.

 5. Trwają prace związane z wykaszaniem poboczy dróg i placów gminnych.

 6. Dokonano naprawy znaków drogowych w Ignacówce Pierwszej i w Laskach.

 7. Zamontowano piikochwyty na placu w Teklinie.

 

      Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

 

 

Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

gospodarczych od 31 sierpnia 2011 roku roku do 28 września 2011 roku.

 

W powyższym okresie do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące osoby:

 1. Miłosz Witek - Trzcinica ul. Kwiatowa 3 - zakład dekarski

 2. Przemysław Biegański - Trzcinica ul. Jana Pawła II 44- mechanika
  pojazdowa, blacharstwo samochodowe

 3. Mikołaj Kaczmarczyk - Laski ul. Lipowa 40 - firma PRORADIUS

 4. Kamil Rozik -Piotrówka 47 - firma handlowa ESSCORPIO

 5. Bartosz Ostrowski - Trzcinica ul. Zielona 13 - firma EKO Ostrowski
  „BIS"

Dokonano trzech zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano dwa zaświadczenia o wznowieniu wykonywania działalności

gospodarczej.

Wydano jedno zaświadczenie o zawieszeniu wykonywania działalności

gospodarczej

Wydano dwie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

 

       Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak

 

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Jokiel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Jokiel
Data wprowadzenia:2011-10-27 14:07:53
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2011-10-27 14:40:50
Ostatnia zmiana:2011-10-27 14:42:48
Ilość wyświetleń:1116

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij