Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności     

Wójta Gminy w okresie od 29 grudnia 2011 roku do 27 luty 2012 roku


I.     Zarządzenia   Wójta  Gminy.
1. Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 stycznia 2012 roku w  sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  jednostek     budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012.
2. Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie  ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Trzcinica.
3. Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 stycznia 2012 roku  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzcinica.
4. Zarządzenie  Nr 4/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w 2012 roku
5. Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 25 stycznia 2012 roku  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach  podległych i nadzorowanych Gminy Trzcinica 
6. Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie  zmian w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012.
7. Zarządzenie Nr 7/2012  Wójta Gminy Trzcinica z dnia 25 stycznia 2012 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012.
8. Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku  publicznego.
9. Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie wyboru organizacji pozarządowych,które uzyskują dotację z budżetu Gminy Trzcinica na rok 2012 oraz wysokości przyznanych dotacji.

 

II .     Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.
          
1. 22.01.12r – spotkanie noworoczne Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie
2. 26.01.12r – spotkanie sołtysów,przewodniczących KGW- plany odnowy miejscowości,podsumowanie roku 2011, plany na rok 2012,plany Funduszu Sołeckiego w 2012 roku.
3. 31.01.12r – narada roczna KP PSP w Kępnie, podsumowanie roku 2011, plany na rok 2012, sprawy bieżące.
4. 2-3.02.2012 – szkolenie subregionalne WOKiSS w Żerkowie,gospodarka odpadami komunalnymi  a zamówienie publiczne nowelizacja ustawy o porządku i czystości, odzyskiwanie podatku vat przez samorządy.
5. 24.02.12r- udział w otwarciu Biura Senatorskiego oraz spotkaniu z Wicepremierem Waldemarem  Pawlakiem w Kępnie.


III.     Udział  w pracach  organów  Gminy Trzcinica i  Samorządu lokalnego.
         
1. 26.01.12r – posiedzenie Komisji Rewizyjnej-kontrola wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu,sposób i ocena wydatkowania środków przez GKPiRPAiN w Trzcinicy.
2. 13.02.12r -  zebranie wiejskie w Laskach- plan odnowy miejscowości, podsumowanie roku 2011,plany na 2012 rok,sprawy bieżące.
3. 14.02.12r – zebranie wiejskie w Trzcinicy- plan odnowy miejscowości,podsumowanie roku 2011,plany na 2012 rok,sprawy bieżące.


         IV .   Sprawy  bieżące
        
1. 30.12.11r - podpisanie umowy w sprawie pojazdu dla  dowozu uczniów niepełnosprawnych.
2. 05.01.12r – podsumowanie etapu gminnego ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
3. 7.01.12 r- zebranie sprawozdawcze OSP Smardze-podsumowanie roku 2011,plany na rok 2012, sprawy bieżące.
4. 10.01.12r – lekcja WOS w Gimnazjum w Trzcinicy- finanse samorządów gminnych na przykładzie Gminy Trzcinica.
5. 11.01.12r - spotkanie w sprawie  spółki „INWESTOR” UMiG w Kępnie.
6. 11.01.12r – spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  w sprawie  ustalenia regionów gospodarki odpadami w UMiG w Kępnie.
7. 15.01.12r - przegląd kolęd chór ''Violinki'' w Laskach.
8. 15.01.12r – VII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Trzcinica.
9. 15.01.12r – zebranie sprawozdawcze OSP Aniołka Pierwsza-podsumowanie roku 2011,plany na 2012 rok,sprawy bieżące.
10.  16.01.12r – spotkanie dotyczące inwestycji wodno-kanalizacyjnych w roku 2012.
11. 17.01.12r – podpisanie umowy w UM w Poznaniu- ulica Kościelna Laski
12. 18.01.12r – Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Trzcinicy-sprawy bieżące,plany na rok 2012.
13. 18.01.12r – spotkanie w sprawie przygotowania przetargu na energię elektryczną dla  Gminy Trzcinica.
14. 18.01.12r – Dzień Babci i Dziadka ZERiI w Trzcinicy.
15. 19.01.12r – Powiatowa Rada Zatrudnienia – kryteria podziału środków Funduszu Pracy.
16. 20.01.12r – Dzień Babci i Dziadka- Przedszkole Trzcinica w sali Domu Ludowego w Trzcinicy.
17. 21.01.12r – zebranie sprawozdawcze OSP Piotrówka-podsumowanie roku 2011,sprawy bieżące,plany na rok 2012.
18. 23.01.12r – udział w posiedzeniu GKPiRPAiN w Trzcinicy w Bibliotece Filialnej w Laskach.
19. 24.01.12r – eliminacje Powiatowe XVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w ZS w Trzcinicy
20. 24.01.12r – spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych w roku 2012 w Domu Ludowym w Laskach.
21. 25.01.12r – Dzień Seniora Pomiany „18” - KGW w Pomianach.
22. 28.01.12r – zebranie sprawozdawcze OSP Laski, podsumowanie roku 2011,plany na rok 2012, sprawy bieżące.
23. 29.01.12r – zebranie sprawozdawcze OSP Kuźnica Trzcińska,podsumowanie roku 2011,plany na 2012 rok, sprawy bieżące.
24. 04.02.12r – zebranie sprawozdawcze OSP Pomiany,podsumowanie roku 2011,plany na 2012 rok, sprawy bieżące.
25. 05.02.12r – zebranie sprawozdawcze OSP Wodziczna,podsumowanie roku 2011,plany na 2012 rok, sprawy bieżące.
26. 06.02.12r – narada w Starostwie Powiatowym w Kępnie – sprawy dróg,organizacja zadań własnych powiatu, sprawy bieżące.
27. 07.02.12r – zapoznanie z systemem informatycznym -Sesja firmy MW Concept-prezentacja i możliwości wykorzystania oprogramowania.
28. 08.02.12r – spotkanie z urbanistą – studium zagospodarowania przestrzennego Laski-Smardze,miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Trzcinica i Laski.
29. 08.02.12r - otwarcie Punktu Pośrednictwa Pracy Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kępnie.
30. 09.02.12r – komisja konkursowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego.
31. 10.02.12r – V Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w ZS w Laskach.
32. 10.02.12r – spotkanie robocze samorządów w biurze senatorskim w Kępnie.
33. 11.02.12r – zebranie sprawozdawcze OSP Trzcinica,podsumowanie roku 2011,plany na rok 2012, sprawy bieżące.
34. 13.02.12r – spotkanie w świetlicy środowiskowej w Trzcinicy - konkurs „Śpiewać każdy może”.
35. 15.02.12r – posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kępnie sprawozdanie PUP, sprawy bieżące.
36. 16.02.12r - zebranie zarządu Gminnego OSP w Trzcinicy,zawody sportowo-pożarnicze 2012 rok,sprawy konkursów,sprzętu,odznaczeń  i sprawy bieżące.
37. 23.02.12r -spotkanie z urbanistą w sprawie mpzp miejscowości Laski
38. 24.02.12r – udział w uroczystości wręczenia wyróżnień „Przyjaciel Kępna”.

 

 

 XV Sesja 

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 27 lutego 2012 roku.

 

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał  Rady Gminy przyjętych na   XIV Sesji Rady Gminy  odbytej  w dniu 29 grudnia 2011  roku .

 


Podczas obrad  XIV  sesji Rady Gminy   przyjęto 11  uchwał  w sprawie  :

1.   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Trzcinica na lata 2011-2028.

2.   zmieniająca uchwałę  budżetu i w budżecie  gminy na 2011 r.

3.   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2012-2028.   

4.   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2012.

5.   w sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania   Przemocy w Rodzinie na rok 2012.

6.   w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu   Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  Trzcinica na 2012.

7.   sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2012 r.

8.   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości.

9.   w sprawie przyjęcia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli , określenia  maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i form kształcenia zawodowego, na które dofinansowanie jest przyznawane.

10. w sprawie  uchwalenia planu pracy  Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

11.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, dla radnych za udział  w posiedzeniach sesji Rady Gminy, oraz dla członków i Przewodniczących Komisji za udział w posiedzeniach Komisji Rady.

Uchwały w terminie  zostały wysłane  do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu oraz 2  uchwały zostały  wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  tj.  uchwalenie budżetu na 2012 r. oraz  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości .  

  

 

     sp. inspektor

 (-) Gawlik Donata

 

 

SPRAWOZDANIE

Z   DZIAŁALNOŚCI   MIĘDZYSESYJNEJ

od  29.12.2011r.   do 27.02.2012r.

 

 

1.   Usunięto awarię  na przyłączu wodociągowym w m. Laski, ul. Główna.

2.   Dokonano wymiany wodomierza w m. Trzcinica ul. Zielona.

3.   Rozmrażanie hydrantu  w Trzcinicy na ul. Zacisze.

4.   Trwają prace przy  opracowaniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Laski i Smardze.

5.   Odbyła się dyskusja publiczna nad  zmianą MPZP Laski Park.

6.   Wykonano równianie drogi w m. Laski, Os. Spółdzielcze

7.    Montaż kratek wentylacyjnych w budynku Domu Ludowego w Wodzicznej w pomieszczeniu klubu i zaplecza.

8.    Zlecono wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych.

9.    Dokonano udrożnienia rowu melioracyjnego na dł. 40m w m. Laski.

10.  Dokonano przepisu notarialnego - lokalu mieszkalnego w Trzcinicy, przy ul. Lipowej 6 ( sprzedaż za 127 840,00 zł ).

11.   Opracowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcinica i przekazano do zaopiniowania Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii oraz dzierżawcom obwodów łowieckich.

 

     Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

 

 

Sprawozdanie 

z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw gospodarczych

 

od 29 grudnia 2011 roku do 27 lutego 2012 roku.

  

W powyższym okresie do CEiIDG wpisano następujące osoby:

 

Dinant Robert – Pomiany 1 - OPONY

Hojka Ryszard -Siemionka3/4 - FUH „WIKTOR”

Genowefa Fiołka – Trzcinica ul. Jana Pawła II 77 PPHU „STAH”

Robert Młynarczyk – Wodziczna 3- firma ogólnobudowlana

Agnieszka Zimoch -Laski ul. Zamkowa 7 – Meble AGA

Tomasz Zwoliński- Wodziczna 22 – wykańczanie i remonty

Radosław Pruban - Granice34 – Gabinet Weterynarii „ZWIERZAK”

 

Dokonano pięć zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Dokonano trzy zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz dwa wznowienia wykonywania działalności gospodarczej i dwa wykreślenia działalności gospodarczej.

 

Wydano decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwolenie i wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.Sp. z o.o ul. Batorego 35.

 

        Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak