Sprawozdanie  z międzysesyjnej  działalności

Wójta  Gminy wokresie  od 28 marca  2012  roku  do  27 kwietnia  2012 roku

 

I.         Zarządzenia   Wójta  Gminy. 

 

1.   Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia  30 marca 2012 roku   w sprawie informacji o zmianach ostatecznych kwot dochodów i wydatków  jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012.

 

II .      Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

1.     29.03.2012r – udział w uroczystości otwarcia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie

2.     29.03.2012r -  spotkanie z Panem Markiem Woźniakiem Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Kępnie.

3.     12-13.04.2012r -udział w szkoleniu kadr biorących udział we wdrażaniu Lokalnej Strategii  Rozwoju LGD „Wrota Wielkopolski” -Złotniki Lubańskie.

4.     19-20.04.2012r – udział w szkoleniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu-dyscyplina finansów publicznych,odpowiedzialność w zakresie dyscypliny finansów publicznych,przedstawienie wyników działalności nadzorczej,opiniodawczej i kontrolnej RIO w Poznaniu za rok 2011.

 

III.      Udział  w pracach  organów  Gminy Trzcinica i  Samorządu lokalnego.

 

1.     18.04.12r – posiedzenie  Komisji Planowania,Budżetu i Finansów Rady Gminy-omówienie wykonania budżetu za rok 2011,wpływ wolnych środków na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i na poziom zadłużenia,sprawy bieżące.

2.     23.04.12r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej,koszty funkcjonowania Zespołów Szkół w Gminie w latach 2010 -2011,sprawy bieżące.

 

 IV .    Sprawy  bieżące

 

1.     30.03.12r- szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gmin Trzcinica i  Łęka Opatowska  w sali Domu Ludowego w Trzcinicy.

2.     31.03.12r -  Gminne Śniadanie Wielkanocne w Aniołce Pierwszej

3.     03.04.12r – podpisanie aktu notarialnego w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w spółce „INWESTOR”

4.     04.04.12r – spotkanie w sprawie inwestycji Laski

5.     04.04.12r – udział w Społecznej Radzie SPZOZ w Kępnie- plan finansowy i inwestycyjny,sprawy bieżące.

6.     06.04.12r – objazd dróg gminnych – zakres prac  na drogach dojazdowych,stan dróg po sezonie zimowym.

7.     10.04.12r – uroczystość rocznicy Katyńskiej w  Laskach.

8.     11.04.12r – udział w posiedzeniu Spółki „INWESTOR”

9.     11.04.12r – spotkanie z urbanistą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Laski i Trzcinica.

10.  17.04.12r -  zebranie gminne ZNP w Laskach- sprawy bieżące,współdziałanie.

11.  17.04.12r – Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Kępnie -sprawy bieżące,zatwierdzenie składu komisji problemowych,organizacje zawodów i innych działań.

12.   22.04.12r-  „Dzień Lasek” TPL „LUKUS” - Dom Ludowy w  Laskach

13.   24.04.12r -  wyjazd do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej w ramach spółki  „INWESTOR”.

14.   26.04.12r – spotkanie z  z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kępnie-sprawy bieżące,funkcjonowanie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami.

15.   26.04.12r -  spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych w sali Domu Ludowego w Laskach.

 

 XVII Sesja 

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 27 kwietnia 2012  roku.

 

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał  Rady Gminy przyjętych na   XVI Sesji Rady Gminy  odbytej  w dniu 28  marca 2012 roku .

 

Podczas obrad  XVI sesji Rady Gminy przyjęto 4 uchwały w sprawie:

 

1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej    Gminy Trzcinica na lata 2012-2028 .

2. zmieniająca uchwałę  budżetu i w budżecie  gminy na 2012  r.

3. w sprawie  przyjęcia Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcinica na rok 2012.

4. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnienie środków stanowiących funduszsołecki w   budżeciegminy Trzcinica na 2013 r. 

 

Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu oraz 1 uchwałazostaławysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  tj.     

w sprawie  przyjęcia  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcinica na rok 2012.

 

 

    sp. inspektor 

(-) Gawlik Donata

 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 29.03.2012r. do 27.04.2012r.

 

1.       Usunięto awarię  na kanalizacyjnym rurociągu tłocznym z przepompowni do oczyszczalni ścieków w Laskach.

2.    Dokonano wymiany 2 szt. wodomierzy w m. Smardze i Aniołka Pierwsza.

3.      Wyłożono do wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Trzcinica.

4.       Trwają prace przy  opracowaniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Laski i Smardze.

5.       Kontynuowane są prace inwestycyjne w m.  Laski.

6.      Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w m. Trzcinica, wygrał Zakład Projektowo-Budowlany  PROJEKTOBUD  z Kępna, kwota: 1 054 030,79 zł brutto; obecnie trwają prace przy budowie.

7.      Przygotowano i wysłano wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie II etapu inwestycji wodno-kanalizacyjnej w Laskach.

8.      Przygotowano wniosek na budowę pawilonu sportowego przy boisku w Laskach, w ramach PROW – Odnowa i Rozwój Wsi.

9.      Rozstrzygnięto przetarg na budowę dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w m. Piotrówka i Ignacówka Druga, wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Carbon z Sycowa, kwota:  142 482,33 zł.

10. Dokonana została weryfikacja wniosków o płatność w postaci kontroli terenowej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – dotyczy remontu Domów Ludowych w m. Trzcinica, Laski, Piotrówka, Wodziczna, a także I etapu kompleksowej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Trzcinica.

11.    Wykonano remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni Domu Ludowego w Laskach.

12.    Dokonano rocznego przeglądu placów zabaw.

13.  Zakupiono i posadzono drzewka: sosny, świerki, tuje i  lipy.

14.    Zlecono wykonanie i  montaż piłkochwytów w m. Piotrówka i Pomiany.

15.    Zamontowano siatki piłkochwytów i rozpoczęto prace ogrodzeniowe placu w Teklinie.

16.   Przystąpiono do montażu znaków drogowych i malowania przejść dla pieszych, zgodnie z projektem organizacji ruchu w m. Laski.

17.   Dokonano remontu drogi asfaltowej masą na zimo w m. Piotrówka - Hanobry.

 

 

     Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

 

 

Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw gospodarczych

od 28 marca 2012 roku do 27 kwietnia 2012 roku.

 

 

W powyższym okresie do CEiIDG wpisano następujące osoby:

     

1.     Damian Słupianek – Pomiany 5/9 -  firma dekarsko-budowlana

2.     Daria Ozdoba  - Trzcinica ul.Szkolna 4/2 – firma FASHION-DELIGHT

3.     Banaś Katarzyna – Laski  Oś.Spółdzielcze 32/4 – salon ślubny”BIANCA”

4.     Karolina Perlitius – Piotrówka 18 – firma  MOTOPERFECT

5.     Ozdoba Marek - Trzcinica ul.Zamkowa 3 – firma AGRO-MAR

6.     Żłobiński  Dariusz – Wodziczna  62-  firma remontowo-budowlana

 

Dokonano  trzy zmiany  w  działalności  gospodarczej  już  istniejącej.

Dokonano cztery  zawieszenia działalności  gospodarczej oraz cztery  wznowienia działalności gospodarczej.

Jedno  wykreślenie działalności gospodarczej.

 


 

       Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak