Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności   

Wójta Gminy w okresie od 27 kwietnia 2012 roku do 20 czerwca 2012 roku

 

 

I.         Zarządzenia   Wójta  Gminy. 

 

1.     Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia  30 kwietnia 2012 roku w sprawie informacji o zmianach ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012.

2.     Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Trzcinica konkursu pn.”Najpiękniejszy ogród”.

3.     Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 maja 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu w podróżach służbowych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.

4.     Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012.

5.     Zarządzenie Nr 18/2012  Wójta Gminy Trzcinica z dnia 14 maja 2012 w sprawie informacji o zmianach ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012.

6.     Zarządzenie  Nr 19/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

7.     Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

 

 II .      Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

 

1.      10-11.05.12r – udział w XXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu

 - nowy system zagospodarowania odpadów komunalnych,finanse publiczne,problematyka oświatowa,sprawy bieżące,sprawozdania finansowe i z działalności Zarządu.

2.     28.05.2012r-  Dzień Samorządu -spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie.

 

III.      Udział  w pracach  organów  Gminy Trzcinica i  Samorządu lokalnego.

  

 IV .    Sprawy  bieżące

        

1.     2.05.12r – uroczystości Święta Narodowego 3 Maja przy tablicy UG w Trzcinicy

2.     8.05.12r – podsumowanie kontroli kompleksowej RIO w Poznaniu – zapoznanie z ustaleniami i uwagami.

3.     8.05.12r – ustalenia dotyczące zespołu pałacowo-parkowego w Laskach-sprawy bieżące,planowane inwestycje.

4.     9.05.12r – VIII Gminny Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii” w Zespole Szkół w Trzcinicy.

5.     9.05.12r – dyskusje publiczne nad projektem mpzp Trzcinica w UG w Trzcinicy.

6.     10.05.12r – podpisanie aneksu do umowy PROW w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

7.     11.05.12r -posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie-powołanie komisji problemowych,informacja Zarządu,wręczenie odznaczeń,sprawy bieżące.

8.     15.05.12r – VIII Gminna Mała Olimpiada Matematyczna- Zespół Szkół w Laskach.

9.     16.05.12r – VI Dzień Integracji ZSS w Kępnie- prezentacja form i możliwości pomocy,sprawy bieżące.

10. 16.05.12r- spotkanie ze Starostą Powiatu Kępińskiego- sprawa linii kolejowej Kępno- Rychtal,dożynki powiatowe, Turniej Wsi Powiatu Kępińskiego,sprawy bieżące.

11.  17.05.12 r- IX  Powiatowy  Konkurs  Recytatorski Poezji Jana Pawła II – ZS w Laskach.

12.   18.05.12r – Powiatowy Konkurs Ortograficzny ZS w Trzcinicy.

13.    18.05.12r – obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

- podsumowania, wręczenie odznaczeń i wyróżnień

14.     19.05.12r – jubileusz  50-lecia  KGW w Smardzach

15.     20.05.12 r-  poświęcenie Sztandaru Koła Powiatowego w Kępnie Związku Hodowców Koni Wielkopolskich na Pólku k.Bralina.

16.     22.05.12r – wręczenie zestawów  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów klas IV w Zespole Szkół w Laskach i Trzcinicy.

17.     24.05.12r- V Międzygminny Konkurs Ortograficzny ZS w Trzcinicy

18.     24.05.12r – Gminne uroczystości Dnia Matki w Domu Ludowym w Trzcinicy

19.     24.05.12r-   Dzień Matki i Ojca Przedszkole w Trzcinicy

20.     29.05.12r -  III Międzygminny Turniej Piłki Koszykowej w ZS w Trzcinicy

21.     29.05.12 r-  spotkanie w sprawie remontu budynku Policji w Laskach -wizja lokalna,ustalenia  organizacyjne.

22.     30.05.12r – rozpoczęcie programu GOPS w Trzcinicy '' Mała gastronomia''

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

23.    30.05.12r -  zebranie przedstawicieli SGB SBL w Kępnie

24.     30.05.12r – posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ  w Kępnie-sprawozdanie za rok 2011,podział zysku z lat poprzednich,regulamin organizacyjny SP ZOZ w Kępnie,sprawy bieżące.

25.     30.05.12r -  Dzień Matki i Ojca  ZERi I  w Laskach

26.     31.05.12r- podsumowanie konkursu „20 lecie Państwowej Straży Pożarnej”.

  w ZS w Trzcinicy.

27.     31.05.12r – VI Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli ”Dobre Maniery” w ZS w Laskach.

28.      01-06-12r – podsumowanie konkursu  „20 lecie Państwowej Straży Pożarnej” w ZS w Laskach.

29.      03.06.12r -  Dzień Dziecka KGW w Pomianach

30.      03.06.12r -  „Wodziczański  Plener Malarski”  TS „TILIA” w Wodzicznej

31.      05.06.12r – przegląd dróg gminnych – ustalenia dotyczące prac konserwacyjnych.

32.      05.06.12r – kontrola z WIOŚ Delegatura w Kaliszu -kontrola gospodarki ściekowej.

33.      05.06.12r. -  podsumowanie projektu „Stare fotografie pamiętają” GBP w Trzcinicy.

34.      06.06.12r – uroczystości obchodów Dnia Patrona w ZS w Laskach.

35.       06.06.12r – udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia  LGD „Wrota Wielkopolski” w Baranowie – ocena wniosków,sprawy bieżące.

36.       13.06.12r – spotkanie z dyrektorem PZD w Kępnie- inwestycje,prace remontowe i modernizacyjne dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica.

37.       14.06.12r -  odbiór pojazdu  do przewozu osób niepełnosprawnych.

38.       14.06.12r-   IV Gminny Konkurs Matematyczny „Potyczki Matematyczne” w kategorii  gimnazjum  ZS w Laskach.

39.       15.06.12r- udział w posiedzeniu  Rady Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” w  Baranowie -  ocena ponowna wniosków,sprawy bieżące.

40.       17.06.12r – festyn Rodzinnie-Sportowo-Bezalkoholowo w ZS w Laskach.

41.       18.06.12r – wizyta uczniów klas IV-tych  Szkoły Podstawowej w Trzcinicy-

 praca i zadania Urzędu Gminy w Trzcinicy.

42.       18.06.12r – podpisanie umowy „Przedszkole- budowa wielofunkcyjnej placówki zaspakającej potrzeby edukacyjne,kulturalne i społeczne w m.Trzcinica – etap III „.

43.       18.06.12r – udział w posiedzeniu Prezydium ZOP OSP w Kępnie – zakupy sprzętu,zawody pożarnicze,sprawy bieżące.

44.       19.06.12 r-  podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu- remont Domu Ludowego w Pomianach i  Aniołce  Pierwszej.

 

 

 XVIII Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 20 czerwca 2012 roku

 


Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XVII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 kwietnia 201

 

Podczas obrad XVII sesji Rady Gminy przyjęto 3 uchwały w sprawie :

1.   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2012-2028 .

2.   zmieniająca uchwałę budżetu i w budżecie gminy na 2012 r.

3 . Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Trzcinica dodatkowych   udziałów w Spółce „ INWESTOR - KĘPNO" Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie.

 

Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu .

 

 

    sp. inspektor

(-) Gawlik Donata

 

SPRAWOZDANIE

Z   DZIAŁALNOŚCI   MIĘDZYSESYJNEJ

od  28.04.2012r.   do 20.06.2012r.

 

1. Dokonano wymiany zasuwy na sieci wodociągowej przy hydroforni w Trzcinicy.
2. Dokonano wymiany 2 szt. wodomierzy.
3. Usunięto awarię na przyłączu wodociągowym w Trzcinicy.
4. Dokonano wymiany przyłączy wodociągowych w m. Trzcinica, ul. Młyńska i Borek.
5. Dokonano renowacji studni głębinowej na ujęciu wody w Trzcinicy.
6. Trwają prace związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Laski i Smardze. Odbyła się Komisja urbanistyczna opiniująca projekt Studium. Obecnie Studium jest rozsyłane do wymaganych prawem instytucji celem zaopiniowania.
7. Trwają prace związane ze zmianą MPZP dla miejscowości Trzcinica.
8. Trwają prace inwestycyjne w m.  Laski.
9. Kontynuowane są prace przy budowie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w m. Trzcinica.
10. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przedszkole - budowa wielofunkcyjnej placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica, ul. Szkolna – etap III kanalizacja deszczowa; najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Usługi Hydrauliczne Hydro-Pol Daniel Polewski, Kępno na kwotę: 41 468,12 zł
11. Zakupiono busa do przewozu osób niepełnosprawnych; firma PIETRZAK Sp. z o.o. z Katowic
12. Dokonano remontu dróg gminnych asfaltowych w m. Piotrówka, Pomiany, Trzcinica przez KPDM Kępno.
13. Dokonany został przegląd dróg powiatowych na terenie gminy Trzcinica przy udziale dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.
14. Od dnia 5 do 15 czerwca przeprowadzona została przez WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu kontrola kompleksowa w zakresie ochrony środowiska, poboru wód podziemnych, odpadów, emisji, oczyszczalni ścieków i wodociągów.
15. Dokonano remontu kamieniem dróg gminnych w Trzcinicy, Pile-Młyn, Laskach, Dzierżążniku.
16. Wykonywane były i są kontynuowane prace porządkowe przy drogach i placach gminnych przez pracowników gospodarczych.
17. Trwa wykaszanie poboczy dróg i terenów gminnych.
18. Wykonano i  zamontowano piłkochwyty w m. Piotrówka i Pomiany.
19. Pomalowano urządzenia na placu zabaw w Wodzicznej i ławki w Piotrówce.
20. Wykonano badanie ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Laskach oraz przegląd stacji wodociągowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie.
21. Dokonano corocznych przeglądów kominów w budynkach gminnych.
22. Ogłoszono przetarg na sprzedaż kostki granitowej z rozbiórki dróg gminnych.

 

 

     Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

 

Sprawozdanie  


z   działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw gospodarczych
   
     od 27 kwietnia 2012 roku roku do 20 czerwca 2012 roku.

W powyższym okresie do  CEiIDG  wpisano  następujące osoby:
     
1. Napierała  Przemysław – Laski ul. Mostowa 2-firma budowlana
2. Fiołka Jan  - Trzcinica ,ul. Zielona 32-firma Handlowo-Usługowa
3. Wielkopolan Tomasz – Laski,Oś.Spółdzielcze 20/4- OMEX MEBLE
4. Bystry Paweł – Wodziczna 89 -  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
5. Szyc  Justyna - Wodziczna 73 -Przedsiebiorstwo HU „TITiJO”
6. Stanisławek  Mateusz - Laski, ul.Czereśniowa 2 – firma HU „MATI-TEAM”

Dokonano  dziewięć zmian  w  działalności  gospodarczej  już  istniejącej. 
Dokonano  trzy  zawieszenia działalności  gospodarczej oraz jedno wznowienie działalności gospodarczej.
Dokonano jednego  wykreślenia działalności gospodarczej.
 

 

     Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak