OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCINICA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Trzcinica

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz Uchwały Nr XLIV/255/10 z dnia 27.05.2010r., zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Trzcinica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,w zakresie działek ew. nr: 694/8, 697/2, 546, 547/5, 504/4, 695/1, 695/2, 623/9, 596, 597, 594/1, 594/2, 593, 110/1, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 286, 50, a także w zakresie ustaleń tekstowych zawartych w § 3 pkt 10 projektu uchwały, dotyczących sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio na granicy działki, w dniach od 30.07.2012r. do 30.08.2012r., w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63 – 620 Trzcinica, w godz. od 10.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.08.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, o godz. 11.00 .

                Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzcinica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2012r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu w okresie jego wyłożenia do wglądu publicznego, o którym mowa wcześniej.

W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, napiśmie doWójta Gminy Trzcinica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trzcinica.

 

Wójt Gminy Trzcinica

(-) mgr Grzegorz Hadzik