Od 01 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254  zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.  Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół    zawodowych – wszystkie szkoły zawodowe realizować będą  jednolity, trzyletni cykl kształcenia.

W art.70b ust.11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja , która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006 r.,str. 5). Przepis ten zacznie obowiązywać od dnia 1.09.2012 r.

Dofinansowanie kosztów kształcenia  młodocianego pracownika jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony  w terminie 3 miesięcy od dnia zdania  przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art.70b  ust.1 pkt. 2.

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania


od 01.09.2012 do 31.12.2012

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące


4848 zł

(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy


8 081,00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

 

254zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku należy dołączyć:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z następującymi załącznikami:

a)      kopie dokumentów  potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

b)      kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem  zawartej w celu przygotowania zawodowego,

c)      kopię dyplomu, świadectwo lub zaświadczenia  potwierdzającego  ,że młodociany ukończył naukę zawodu lub  przyuczenie do wykonywania określonej pracy  i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą  kwalifikacje zawodowe,

d)     kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej,

e)      zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w   roku , w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających  lat , albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie , lub oświadczenie o  nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

f)       formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( załącznik do rozporządzenia  RM z dn.29.03.2010r. poz. 311),

g)      w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,

h)      w przypadku  zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy także dołączyć umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.

i)        inne(świadectwo pracy , w przypadku spółki wypis z KRS lub umowa spółki itd.).

Waloryzacja dofinansowania

Obecnie kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Warunki przyznawania dofinansowania

Z dniem 1 września 2012 r. doprecyzowane zostały warunki przyznawania dofinansowania. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 u.s.o. dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania;

2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Tryb składania wniosku o dofinansowanie

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy. Ta zasada zostanie utrzymana, ustawodawca postanowił jednak doprecyzować art. 70b ust. 7 u.s.o. w zakresie, w jakim odnosi się on do terminu złożenia wniosku.  Pracodawca składa wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzamin., zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.