OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCINICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica,
dla obszaru obejmującego sołectwa Laski i Smardze

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica, dla obszaru obejmującego sołectwa Laski i Smardze, w dniach od 12.10.2012r. do 12.11.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63 – 620 Trzcinica, w godzinach pracy urzędu.
Obszar objęty „Zmianą Studium” dotyczy sołectw Laski i Smardze w ich granicach administracyjnych.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie „Zmiany Studium” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.10.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica o godz. 13.00.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu „Zmiany Studium”.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzcinica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2012r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt „Zmiany Studium” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa
w opracowywaniu dokumentu w okresie jego wyłożenia do wglądu publicznego, o którym mowa wcześniej.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63 – 620 Trzcinica w godzinach pracy urzędu. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Trzcinica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2012r. w sposób określony powyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Trzcinica.

 

Wójt Gminy Trzcinica   

(-) mgr Grzegorz Hadzik