Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Referat Finansowy

Referat Finansowy.

tel. (62) 78 15 008, (62) 78 15 007
      (62) 78 15 006 - Skarbnik Gminy - mgr inż. Grzegorz Baraniak
fax (62) 78 15 001
e - mail:skarbnik@trzcinica.com.pl

Referat znajduje w budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy, I piętro, pokój nr 7-8

Stanowiska pracy w Referacie Finansowym:

 - Kierownik Referatu Finansowego - Skarbnik Gminy - mgr inż. Grzegorz Baraniak
 - stanowisko ds. księgowości budżetowej - Anna Rachlok, tel. (62) 78 15 007, e - mail:  anna.rachlok@trzcinica.com.pl 
 - stanowisko ds. księgowości budżetowej - Łucja Jokiel, tel. (62) 78 15 007, e - mail: lucja.jokiel@trzcinica.com.pl
 - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - Maria Stryjakiewicz, tel. (62) 78 15 008, e - mail: maria.stryjakiewicz@trzcinica.com.pl
 - stanowisko ds. księgowości podatkowej - Renata Pindor, tel. (62) 78 15 008, e - mail: renata.pindor@trzcinica.com.pl

 - stanowisko - kasjer - Marzena Mańka, tel. (62) 78 15 008, e - mail: marzena.manka@trzcinica.com.pl


 

Referat Finansowy prowadzi sprawy z zakresu:

1) gospodarki finansowo - budżetowej Gminy,

2) wymiaru ,księgowości zobowiązań pieniężnych , podatkow opłat lokalnych,

3) zapewnienie dyscypliny finansowej.

2. Do zadań Referatu Finansowego w szczegolności należy:

1) w zakresie spraw finansowo-budżetowych Gminy :

a) opracowanie wnioskow dotyczących doboru środkow niezbędnych do realizacji zadań

planowych,

b) prowadzenie kontroli gospodarczych w jednostkach podporządkowanych Radzie

Gminy,

c) organizowanie oraz nadzor nad rachunkowością budżetową prowadzoną przez

jednostki organizacyjne objęte budżetem gminy,

d) opiniowanie przedsięwzięć jednostek gospodarczych dla zapewnienia zgodności z

celami określonymi w planach terytorialnych,

e) wykonywanie lub koordynowanie czynności i prac związanych z opracowaniem

projektu oraz wykonaniem budżetu,

f) kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładow budżetowych oraz gospodarstw

pomocniczych,

g) opiniowanie projektow wydatkowania środkow funduszy celowych po budżetowych,

h) wnioskowanie w sprawie finansowania zadań bądź ich części ze środkow funduszy

celowych będących w dyspozycji innych organow lub instytucji,

i) nadzorowanie przebiegu inwestycji wg planu terenowego,

j) opracowywanie projektow budżetu Rady Gminy wraz z funduszami celowymi oraz

opracowywanie szczegołowego podziału dochodow i wydatkow budżetowych (układ

wykonawczy budżetu gminy),

k) zatwierdzanie planow finansowych wykonywanych przez Urząd Gminy i jednostki

podległe,

l) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonywania budżetu oraz czuwanie nad

zachowaniem rownowagi budżetowej,

ł) opracowanie projektow uchwał Rady Gminy i decyzji w sprawie zmian w budżecie

gminy oraz dokonywanie zmian w ramach posiadanych kompetencji,

m) planowanie środkow budżetowych na dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy i

jednostek związanych z budżetem oraz analizowanie i kontrola ich wykorzystania,

n) finansowanie powiązanych z budżetem rady gminy przedsiębiorstw terenowych,

jednostek i zakładow budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jak rownież nadzor

nad ich gospodarką finansową,

o) dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno-finansowych gminy i

opracowywanie materiałow w tym zakresie dla potrzeb Rady Gminy oraz

referowanie spraw budżetowych na posiedzenie Komisji Rady Gminy, Sesjach Rady

Gminy,

2) w zakresie prowadzenia rachunkowości budżetowej :

a) prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy , rachunkowości budżetowej jednostek i

zakładow budżetowych , funduszy celowych oraz sporządzanie jednostkowych i

zbiorczych, okresowych sprawozdań z wykonania budżetu gminy,

b) naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i składki ZUS dla pracownikow,

c) prowadzenie ewidencji funduszu płac,

d) prowadzenie ewidencji VAT,

e) naliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osob fizycznych do Urzędu

Skarbowego,

f) prowadzenie spraw związanych z obsługą płacową pracownikow,

g) sporządzanie dokumentow wymaganych przez ZUS w odniesieniu do

pracownikow i Urzędu,

h) wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodu pracownikow,

i) finansowe prowadzenie spraw sołtysow i funduszu sołeckiego,

3) w zakresie księgowości i wymiaru zobowiązań , podatków i opłat lokalnych:

a) wymiaru i poboru należności z tytułu określonych w odrębnych przepisach podatkow i

opłat,

b) udzielania ulg, umorzeń oraz rozkładanie na raty i zaniechania należności w granicach

uprawnień,

c) kompletowania i bieżącej aktualizacji dokumentow wymiarowych z zakresu podatkow

i opłat lokalnych oraz zobowiązań pieniężnych w tym prowadzenie ewidencji

nieruchomości i ksiąg gospodarczych,

d) zapewnienia powszechności opodatkowania,

e) terminowego i powszechnego dokonywania wymiaru podatku i opłat lokalnych oraz

wymiaru zobowiązań pieniężnych od rolnikow,

f) nadzoru nad prawidłowym pobieraniem i odprowadzaniem do budżetu Gminy podatkow i

opłat lokalnych,

g) terminowego i wyczerpującego załatwienia wpływających od ludności skarg i wnioskow,

odwołań i podań oraz przyjmowanie interesantow w sprawach podatkow i opłat,

h) wydawania w niezbędnych przypadkach zaświadczeń o stanie majątkowym,

i) prowadzenia spraw z zakresu egzekucji należności budżetowych,

j) podejmowania działalności zapewniających pełną realizację wpływow na poczet bieżących

działalności budżetowych z tytułu podatkow i opłat oraz likwidację zaległości

podatkowych,

k) wystawiania upomnień oraz tytułow wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminu

płatności rat podatkowych i opłat lokalnych , zobowiązań pieniężnych od rolnikow,

l) wspołpracy z Urzędami Skarbowymi na odcinku planowania, wykonywania oraz

prowadzenia rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodow realizowanych

przez te urzędy na rzecz budżetu Gminy,

ł) wspołpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową,

m) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym itp.,

n) nadzoru, koordynacji oraz rozliczania wpływow z podatkow i opłat,

o) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

p) sprawozdawczość z zakresu pracy Referatu.

4) w zakresie pomocy materialnej:

a) realizacja zadania i prowadzenie dokumentacji w zakresie pomocy materialnej dla

uczniow,

b) wspołpraca z dyrektorami szkoł,

c) realizacja zadania i prowadzenie dokumentacji w zakresie dofinansowania

pracodawcom kosztow kształcenia młodocianych pracownikow,

d) prowadzenie dokumentacji w zakresie przyznawania Nagrod Wojta Gminy za wyniki w

nauce, sporcie i kulturze,

5) obsługa Kasy Urzędu Gminy.

a) prowadzenie dokumentacji kasy Urzędu,

b) wypłata diet i kosztow podroży,

c) wypłata rachunkow gotowkowych.


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2003-07-09 11:37:50
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2003-07-09 12:57:00
Ostatnia zmiana:2015-10-29 09:50:42
Ilość wyświetleń:3645

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij