Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - Przedszkole marzeń - asystent koordynatora współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych ....

obrazek
Trzcinica: Przedszkole marzeń - asystent koordynatora współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Numer ogłoszenia: 437510 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica, woj. wielkopolskie, tel. 062 7815011, faks 062 7815001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcinica.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedszkole marzeń - asystent koordynatora współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PEŁNIENIE FUNKCJI ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU, którego zadaniem będzie: Współpraca i realizacja zadań zleconych przez Koordynatora w zakresie prawidłowej realizacji Projektu w placówce oświatowej. 1)Realizacja Projektu w placówce oświatowej z należytą starannością, w szczególności pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi, zaleceniami i procedurami przewidzianymi w ramach Projektu oraz wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 2)Kierowanie personelem Projektu zatrudnionym w placówce oświatowej (nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel logopeda, nauczyciel zajęć opiekuńczo - wychowawczych, nauczyciel j. angielskiego, nauczyciel zajęć profilaktyczno - ruchowych, nauczyciel zajęć artystyczno - teatralnych, pomoc nauczyciela) i współpraca z księgową zatrudnioną w placówce oświatowej. 3)Nadzorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęć dodatkowych i zajęć specjalistycznych oraz monitorowanie prawidłowości prowadzenia zajęć z zachowaniem zasad równości i dokumentacji (dzienniki zajęć, scenariusze, listy obecności, karty pracy, itp.). 4)Sporządzanie i współudział w przygotowywaniu analiz, zestawień i dokumentacji, (w tym fotograficznej) dotyczącej realizacji Projektu. 5)Uczestnictwo w spotkaniach kadry zarządzającej w Biurze Projektu w celu dokonania analizy działań i weryfikacji prawidłowej realizacji Projektu. 6)Współpraca z rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego. 7)Nadzorowanie i współudział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej zakupów w ramach projektu pod kątem zgodności z zasadami prawa zamówień publicznych. 8)Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż., tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie ustanowiono warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie posiada minimum 1 rok sprawowania nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego, co najmniej stopień nauczyciela mianowanego oraz doświadczenie w nadzorze realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie ustanowiono warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty - zał. nr 1 Oświadczenie z art. 22, ust. 1 - zał. nr 4

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, I piętro, pokój nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, parter, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedszkole marzeń - asystent koordynatora współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PEŁNIENIE FUNKCJI ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU dotyczy Publicznego Przedszkola samorządowego w Trzcinicy, którego zadaniem będzie: Współpraca i realizacja zadań zleconych przez Koordynatora w zakresie prawidłowej realizacji Projektu w placówce oświatowej. 1)Realizacja Projektu w placówce oświatowej z należytą starannością, w szczególności pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi, zaleceniami i procedurami przewidzianymi w ramach Projektu oraz wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 2)Kierowanie personelem Projektu zatrudnionym w placówce oświatowej (nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel logopeda, nauczyciel zajęć opiekuńczo - wychowawczych, nauczyciel j. angielskiego, nauczyciel zajęć profilaktyczno - ruchowych, nauczyciel zajęć artystyczno - teatralnych, pomoc nauczyciela) i współpraca z księgową zatrudnioną w placówce oświatowej. 3)Nadzorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęć dodatkowych i zajęć specjalistycznych oraz monitorowanie prawidłowości prowadzenia zajęć z zachowaniem zasad równości i dokumentacji (dzienniki zajęć, scenariusze, listy obecności, karty pracy, itp.). 4)Sporządzanie i współudział w przygotowywaniu analiz, zestawień i dokumentacji, (w tym fotograficznej) dotyczącej realizacji Projektu. 5)Uczestnictwo w spotkaniach kadry zarządzającej w Biurze Projektu w celu dokonania analizy działań i weryfikacji prawidłowej realizacji Projektu. 6)Współpraca z rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego. 7)Nadzorowanie i współudział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej zakupów w ramach projektu pod kątem zgodności z zasadami prawa zamówień publicznych. 8)Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż., tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedszkole marzeń - asystent koordynatora współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PEŁNIENIE FUNKCJI ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU - dotyczy Publicznego Przedszkola samorządowego w Laskach, którego zadaniem będzie: Współpraca i realizacja zadań zleconych przez Koordynatora w zakresie prawidłowej realizacji Projektu w placówce oświatowej. 1)Realizacja Projektu w placówce oświatowej z należytą starannością, w szczególności pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi, zaleceniami i procedurami przewidzianymi w ramach Projektu oraz wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 2)Kierowanie personelem Projektu zatrudnionym w placówce oświatowej (nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel logopeda, nauczyciel zajęć opiekuńczo - wychowawczych, nauczyciel j. angielskiego, nauczyciel zajęć profilaktyczno - ruchowych, nauczyciel zajęć artystyczno - teatralnych, pomoc nauczyciela) i współpraca z księgową zatrudnioną w placówce oświatowej. 3)Nadzorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęć dodatkowych i zajęć specjalistycznych oraz monitorowanie prawidłowości prowadzenia zajęć z zachowaniem zasad równości i dokumentacji (dzienniki zajęć, scenariusze, listy obecności, karty pracy, itp.). 4)Sporządzanie i współudział w przygotowywaniu analiz, zestawień i dokumentacji, (w tym fotograficznej) dotyczącej realizacji Projektu. 5)Uczestnictwo w spotkaniach kadry zarządzającej w Biurze Projektu w celu dokonania analizy działań i weryfikacji prawidłowej realizacji Projektu. 6)Współpraca z rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego. 7)Nadzorowanie i współudział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej zakupów w ramach projektu pod kątem zgodności z zasadami prawa zamówień publicznych. 8)Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż., tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wywieszono w dniu 28.10.2013 r.

Załączniki

siwz asystent (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 1 formularz (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 2 oświadczenie z art 24 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2a oswiadczenie z art 22 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal nr 3 oświadczenie osoby fizycznej (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 4a oswiadczenie innego podmiotu (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz osób zał nr 5 i oświadczenie zał nr 5a (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 6 umowa-zlecenie (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 7 grupa kapitałowa (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Roman Jokiel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Jokiel
Data wprowadzenia:2013-10-28 09:33:30
Opublikował:Roman Jokiel
Data publikacji:2013-10-28 09:45:02
Ostatnia zmiana:2013-11-07 09:39:29
Ilość wyświetleń:1175

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij