Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć logopedycznych. Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach projektu „W rodzinie siła” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy – Partner Projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie dla Osi VII.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie VII.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.