Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.407.719,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2018

 Ogłoszenie nr 500146198-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.

Trzcinica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 577218-N-2018
Data: 21/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 54798000000, ul. ul. Jana Pawła II  47, 63620   Trzcinica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 815 011, e-mail ugtrzcin@poznan.uw.gov.pl, faks 627 815 001.
Adres strony internetowej (url): www.trzcinica.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-29, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-12, godzina 12:00
 

Ogłoszenie nr 577218-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.

Urząd Gminy: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.407.719,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 54798000000, ul. ul. Jana Pawła II  47 , 63620   Trzcinica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 815 011, e-mail ugtrzcin@poznan.uw.gov.pl, faks 627 815 001.
Adres strony internetowej (URL): www.trzcinica.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica, parter, pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.407.719,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2018
Numer referencyjny: GKM-II.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.407.719,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście 00/100 złotych) z okresem spłaty do dnia 31-12-2032 r. 1) Forma kredytu – kredyt złotówkowy . 2) Kredyt udzielony zostanie w wysokości 4.407.719,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście 00/100 złotych) i wypłacony w trzech transzach : I transza w kwocie 683 306,31zł przekazana w dniu 20.08.2018r. II transza w kwocie 348 484,14 zł przekazana w dniu 20.11.2018r. III transza w kwocie 3 375 928,55 zł przekazana w dniu 03.12.2018r 3) Okres kredytowania 14 lat. 4) Termin spłaty kredytu do 31 grudnia 2032 r. 5) Okres karencji do 31 grudnia 2018 r. - dotyczy odsetek do kredytu 6) Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych począwszy od 31 marca 2019 r. do końca grudnia 2032 r. w terminach I rata 31.03. , II rata 30.06 , III rata 30.09 ,IV rata 31.12 danego roku w następującej wysokości : 2019 r. - 4 raty w wysokości po 573 526,75 zł tj. 2 294 107,00 zł 2020 r. - 4 raty w wysokości po 26 250,00 zł tj. 105 000,00 zł 2021 r. - 4 raty w wysokości po 26 250,00 zł tj. 105 000,00 zł 2022 r. - 4 raty w wysokości po 38 750,00 zł tj. 155 000,00 zł 2023 r. - 4 raty w wysokości po 56 250,00 zł tj. 225 000,00 zł 2024 r. - 4 raty w wysokości po 56 250,00 zł tj. 225 000,00 zł 2025 r. - 4 raty w wysokości po 59 471,00 zł tj. 237 884,00 zł 2026 r. - 4 raty w wysokości po 56 250,00 zł tj. 225 000,00 zł 2027 r. - 4 raty w wysokości po 56 775,50 zł tj. 227 102,00 zł 2028 r. - 4 raty w wysokości po 30 000,00 zł tj. 120 000,00 zł 2029 r. - 4 raty w wysokości po 30 000,00 zł tj. 120 000,00 zł 2030 r. - 4 raty w wysokości po 30 000,00 zł tj. 120 000,00 zł 2031 r. - 4 raty w wysokości po 30 000,00 zł tj. 120 000,00 zł 2032 r. - 4 raty w wysokości po 32 156,50 zł tj. 128 626,00 zł 7) Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz zdeklaracją wekslowa . 8) Wpływ środków na rachunek zamawiajacego w banku Spółdzielczym Kepno Odział Trzcinica oznacza wykorzystanie kredytu . 9). Odsetki naliczone w okresach miesięcznych płatne kwartalnie, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, płatne do 20 dnia po zakończeniu kwartału na podstawie noty odsetkowej. Nota odsetkowa wystawiona przez kredytodawcę do 10 dnia po zakończeniu kwartału. 10) Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada na pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. 11) Kredyt będzie spłacony z dochodów własnych Gminy w latach spłaty kredytu. 12). Oprocentowanie kredytu będzie zmienne liczone jako stawką WIBOR 3 M notowana na dwa dni robocze poprzedzające okres rozrachunkowy (kwartał) , powiększone o marżę bankową określoną na dzień otwarcia oferty . 13) W celu porównania złożonych ofert zamawiający wskazuje do obliczeń wysokość stopy WIBOR 3 M z dnia 21.06.2018 r. plus stała marża banku. 14) Zamawiający nie przewiduje naliczenia przez Wykonawcę prowizji za przyznanie kredytu. 15) W przypadku pozyskania przez gminę dodatkowych środków, dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 16) W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału podstawowego odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 17) W przypadku nie wykorzystania kredytu lub jego części postawionej do dyspozycji bank nie pobierze dodatkowych prowizji . 18) Zamawiający w przypadku pozyskania środków z innych żródeł , zastrzega sobie prawo zmniejszenia wnioskowanego kredytu oraz terminu jego uruchomienia . 19) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości oraz zmianę terminu jego uruchomienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 20) Zamawiający nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów oprócz wyszczególnionych w SIWZ w załączniku Nr 1. 21) Uruchamianie kredytu nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego złożonej w Banku. 22) Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 23) W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych. 24) Gmina Trzcinica zobowiązuje się wypełnić niezbędne warunki formalne (dokumenty, zaświadczenia, opinie) wynikające z treści umowy kredytowej w tym przedłożenia stosownej opinii RIO. 25) Zamawiający przewiduje, że umowa na zaciągnięcie kredytu będzie podpisana na projekcie Wykonawcy udzielającego kredytu przy wymogu spełnienia wszystkich warunków określonych przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zapis w ofercie dotyczący zawarcia umowy zgodnie z projektem umowy oznacza przedłożony przez Wykonawcę projekt umowy, który spełnia wszystkie zapisy i wymogi SIWZ. 26) Zamawiający nie posiada zaległości oraz wszystkie zobowiązania wobec ZUS i US regulowane są na bieżąco. 27) Wykonawca do wyliczenia łącznego kosztu obsługi kredytu przyjmie termin złożenia wniosku o uruchomienie kredytu w dniach : I transza w kwocie 683 306,31zł od dnia 20.08.2018r. II transza w kwocie 348 484,14 zł od dnia 20.11.2018r. III transza w kwocie 3 375 928,55 zł od dnia 03.12.2018r 28) Zamawiający w załączniku Nr 3 podaje wykaz stron internetowych dotyczących dokumentów finansowych budżetu Gminy Trzcinica – Uchwał Budżetowych i zmian w budżetu za poszczególne lata, – Opinia RIO dot. projektu budżetu oraz wykonania budżetu z poszczególnych lat, – Sprawozdania Rb z wykonania budżetu, w tym Rb -27S, Rb -28S, Rb –N, Rb –NDS, Rb - Z – Uchwała w sprawie WPF oraz zmiany WPF za poszczególne lata - Opinie RIO dot. WPF - Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu Zarządzenie 35/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 09.05.2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finasowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2018.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2032-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. Warunkiem spełnienia jest posiadanie i przedłożenie zezwolenia Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych albo innych dokumentów równoważnych (np. w przypadku Banku Państwowego prosimy o podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie na mocy którego został utworzony bank).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty Wykonawca załączy dokumenty i załączniki: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 Pzp. Wzory treści oświadczeń stanowią Załącznik Nr 2a oraz Załącznik Nr 2b do SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin uruchomienia kredytu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące: Wynagrodzenia Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, polegających na: a) rezygnacji z części kredytu, b) niewykorzystaniu przyznanego kredytu w pełnej wysokości, c) wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, d) wydłużenia okresu spłaty kredytu lub jego części, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. e) inne zmiany przewidziane wprost w SIWZ i zgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Strony wprowadzają następujące zasady wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2: Kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa niż wynikająca ze zmiany przepisów prawa. W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację obowiązków umownych Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym po zmianie prawem. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu, pod rygorem jej nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączniki

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - kredyt długoterminowy (431.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert - kredyt długoterminowy (328.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 3 (228.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie i odpowiedź (766.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała WPF (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 2 (470.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana SIWZ (576.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - kredyt długoterminowy (9.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_1_-_Oferta (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_2a_-_Oswiadczenie-podstawy-wykluczenia (219.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_2b_-_Oswiadczenie-warunki-udzialu-postepowaniu (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalącznik Nr 3 - Dokumenty finansowe (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa (219kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi do SIWZ (388.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Roman Jokiel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Jokiel
Data wprowadzenia:2018-06-21 14:04:47
Opublikował:Roman Jokiel
Data publikacji:2018-06-21 14:15:08
Ostatnia zmiana:2018-07-16 13:40:16
Ilość wyświetleń:554

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij