Urząd Gminy Trzcinica informuje, że w związku z podjętymi przez Radę Gminy Trzcinica uchwałami:
1) Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30.12.2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komnnalnymi oraz stawki tej opłaty,
2) Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
4) Uchwała Nr XIV/134/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
zachodzi konieczność złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym wzorze - druk deklaracji w załączniku.
Jednocześnie informuje, że deklarowana wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty, która wynosi 18,00 zł od osoby.
W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów na własnej posesji, wysokość miesięcznej stawki wynosi 17,50 zł od osoby.
Wypełnioną i podpisaną przez właściciela nieruchomości deklarację należy dostarczyć do tutejszego Urzędu w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica,
2) lub, drogą pocztową na adres: Gmina Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica
3) lub, w formie elektronicznej:
a) lub, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem formularza zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzcinica,
b) opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym z platformy epuap, przy czym format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formie danych „XML”.