Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

TRZCINICA

ul. Jana Pawła II 47 A

tel. ( 062 ) 78 15 005



Na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej z dnia 01. 03. 1990 r. Nr XII/ 41/ 90  powołano

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy Trzcinica .

Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren obejmujący gmine Trzcinica ,
w skład której wchodzi 8 sołectw.

Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej Agronomówka Urzędu Gminy Trzcinica.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W

TRZCINICY.


W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą :


1. KIEROWNIK - Bożena Parzonka

2. PRACOWNIK SOCJALNY :


- Mariola Nawrocka

 


 3. KSIĘGOWA - Joanna Ptak
 4. St.inspektor ds. świadczeń rodz. - Karolina Krowiarz



Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej mająca na celu umożliwienia osobom i rodziną przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia.

Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadajacych godności człowieka.

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej winny doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi , kościołem katolickim , innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami charytatywnymi, fundacjami, oraz osobami fizycznymi i prywatnymi.

Pomoc Społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, stwierdzającego sytuację materialną , rodzinną, finansową i życiową osób i rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zadania zlecone oraz zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

W ramach zadań zleconych udzielane są następujące formy pomocy :


- zasiłki stałe dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem wymagającym opieki i pielęgnacji,

- zasiłki stałe wyrównawcze,

- renty socjalne,

- pomoc finansowa przyznawana z tytułu ochrony macierzyństwa,

- zasiłki okresowe gwarantowane dla osób , które upraciło prawo do zasilku dla bezrobotnych i samotnie wychowują dziecko do lat 7- miu,

- zasiłki okresowe przyznawane z braku możliwości zatrudnienia , niepełnosprawności, długotrwałej choroby,

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla osób nie posiadających uprawnień z innych źródeł,

- pomoc finansowa dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych,

- składki na ubezpieczenie społeczne,


W ramach zadań własnych gminy udzielana jest :


- pomoc w formie zasiłków jednorazowych,

- pomoc w naturze ( opał, żywność , odzież ) ,

- pomoc finansowa z tytułu zdarzenia losowego,

- pomoc w formie usług opiekuńczych ,

- pomoc w formie dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum


Każda forma pomocy udzielana jest po ustaleniu kryterium dochodowego rodziny , która złoży wniosek o pomoc , pouprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Pomoc społeczna przysługuje o ile miesięczny dochód netto z miesiąca poprzedaajacego datę złożenia wniosku nie przekroczy kryterium dochodowego ustalonego przepisami ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu co najmiej jednej z okoliczności powodujących trudną sytuację , tj. : choroba , bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych , klęski żywiołowej i ekologicznej, potrzeby ochrony macierzyństwa, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

W chwili obecnej kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej wynoszą :


1. Na osobę samotnie gospodarującą - 461,00 zł

2. Na pierwszą osobę w rodzinie - 418, 00 zł

3. Na drugą i dalsze osoby powyżej 15 - go roku życia - 294, 00 zł

4. Na każdą osobę , która nie ukończyła 15 lat - 201, 00 zł


Kwoty te podlegają waloryzacji zgodnie z art. 35 a ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje usługi opiekuńcze według potrzeb.

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzicom pomoc w formie pracy socjalnej. Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych zmierza do tego, abyw wzmocnić u podopiecznych poczucie odpowiedzialności , za swój byt , swojej rodziny i nie pogłębiać zależności od pomocy społecznej.

Problemy , którymi zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej to :


- niewydolność opiekuńczo - wychowawcza

- niezaradność życiowa

- bezrobocie

- alkoholizm


W ramach swojej działalności w celu rozwiązywania problemów rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z :

- Powiatowym Urzędem Pracy

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

- Powiatowym Sądem ( kuratorzy społeczni i zawodowi )

- Prokuraturą

- Pedagogami szkolnymi

- Komisariatem Policji

- Warsztatami Terapii Zajęciowe

- Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej

- Organizacjami Pozarządowymi

- Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Caritasem


STRUKTURA

świadczeń udzielonych w GOPS w latach 1995- 2002 r.


Lp.

Rok

Ilość godzin korzystających z pomocy

Ilość osób w rodzinach

1.

1996 rok

232 rodzin

1.108 osób w rodzinie

2.

1997 rok

269 rodzin

1.201 osób w rodzinie

3.

1998 rok

280 rodzin

1.240 osób w rodzinie

4.

1999 rok

298 rodzin

1.280 osób w rodzinie

5.

2000 rok

310 rodzin

1. 310 osób w rodzinie

6.

2001 rok

340 rodzin

1. 350 osób w rodzinie

7.

2002 rok

367 rodzin

1. 365 osób w rodzinie



Jak wynika z tabeli liczba świadczeniobiorców z roku na rok wzrasta. Przyczyną takiego stanu jest sytuacja gospodarcza kraju , oraz ciągle zmieniająca się ustawa o pomocy społecznej , coraz to nowe zadania i nowa liczba świadczeniobiorców. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju pomoc społeczna odgrywa bardzo ważną rolę w życiu wielu osób i rodzin. Często nasza pomoc jest jedyną nadzieją na przetrwanie trudnego okresu życia.