Symbol:


Wydział:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1828), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz. 68).

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Miesiąc


Jednostka odpowiadająca:
Kierownik GOPS - Anna Parzonka

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.


Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: Kierownik referatu - Anna Parzonka, budynek agronomówki Urzędu Gminy, parter, pokój nr 4. Tel (062) 78 15 005
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Zgodnie z art.7, ust8 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Dokumenty
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
Oświadczenie o stanie majątkowym,
Zaświadczenie, z Urzędu Gminy, potwierdzające powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego (w tym łączna powierzchnia pokoi i kuchni) oraz wyposażenie techniczne domu.,