Symbol:


Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm., )
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1626)


Opłaty:
zwolnione z opłaty

Termin odpowiedzi:
30 dni


Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Joanna Gatner

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: Kierownik USC Joanna Gatner, budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 3. Tel (062) 78 15 009
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu osobistego wymaga stawiennictwa osobistego wnioskodawcy.
Osoba niepełnoletnia składa wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz odbiera dowód osobisty w obecności swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Formularz elektroniczy dotyczący załatwianej sprawy jest dostępny na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGTRZCINICA

UWAGA! Od dnia 27 lipca 2021 r. nie ma możliwości złożenia wniosku przez internet.
Złożenie wniosku przez internet dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia, będzie możliwe z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Data uruchomienia usługi zostanie podana w późniejszym terminie.


Dokumenty
  • Aktualne kolorowe zdjęcie - w formacie 35 mm x 45 mm, (wymagany) Zdjęcie musi być wykonane w taki sposób, aby twarz osoby fotografowanej była skierowana prosto w obiektyw aparatu (en face) prostopadle do osi aparatu usytuowanej na wysokości pomiędzy nosem a linią oczu.

  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wydrukowany dwustronnie)