Symbol:


Wydział:
Ref. Gosp. Przestrz. i Komun., Rolnictwa i BHP

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3. lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni oraz udzielanie informacji doraźnie w miarę potrzeb

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s inwestycji i gospodarki gruntami - Bronisław Zataj

Tryb odwoławczy:
Przysługuje wniesienie odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: inspektor Bronisław Zataj, budynek Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 6. Tel (062) 78 15 007


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na tereny podlegające ochronie tj. gleby pochodzenia mineralnego dla klas I-IIIb oraz gleb pochodzenia organicznego niezależne od klas gruntów

  • Wniosek o wydanie informacji, że teren, na którym zaplanowana jest inwestycja nie podlega ochronie

  • Wniosek o wydanie pisma stwierdzającego, że działka wchodzi w skład gospodarstwa rolnego