Symbol:


Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10. 11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Do 180 dni.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego - Joanna Gatner

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: Kierownik USC Joanna Gatner, budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 3. Tel (062) 78 15 009
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego


Dokumenty
  • Akt małżeństwa

  • Dowody osobiste małżonków