Symbol:


Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 lipca 1990 roku - prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297 z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Organ gminy decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego - Joanna Gatner

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: Joanna Gatner, budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 3. Tel (062) 78 15 009
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę.


Dokumenty
  • Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia