Skład osobowy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Spraw Socjalnych, bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż.

 

1. Bednara Henryka

2. Bednarek Kazimierz

3. Jaworski Jarosław

4. Kowalik Elżbieta

5. Parzonka Krzysztof

6. Parzonka Zofia

7. Szar Jan

 

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy z zakresu:

1. ochrony zdrowia,

2. pomocy społecznej w tym Ośrodki i zakłady opiekuńcze,

3. kultury w tym biblioteki i innych placówek upowszechniania kultury,

4. oświata w tym szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola i inne placówki

oświatowo- wychowawcze,

5. kultury fizycznej w tym rekreacyjne i urządzenia sportowe,

6. porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

7. zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

8. ładu przestrzennego.

 

 

2. Skład osobowy Komisji Rolnictwa, Handlu, Przemysłu Usług i Ochrony Środowiska

1. Bednarek Kazimierz

2. Bryja Roman

3. Jaworski Jarosław

4. Parzonka Krzysztof

5. Parzonka Zofia

6. Podejma Zygmunt

7. Piasecki Florian

 

Przedmiotem działania komisji będą sprawy w zakresie:

1. gospodarki terenami i ochrony środowiska,

2. wodociągowanie , zaopatrzenie w wodę , kanalizację, usuwanie i oczyszczanie

ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,

wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych , zaopatrzenia w energię

elektryczną i cieplną,

3. komunalne budownictwo mieszkaniowe,

4. targowiska i hale targowe,

5. zieleń komunalna i zadrzewianie.

 

 

Skład osobowy Komisji Planowania, Budżetu i Finansów

1. Bartkowiak Anna

2. Bryja Roman

3. Gatner Tomasz

4. Jarczak Andrzej

5. Kowalik Elżbieta

6. Parzonka Danuta

7. Szar Jan

 

Przedmiotem działania Komisji będą zadania z zakresu planowania

przestrzennego, gospodarki budżetowej i finansów publicznych.